HotA?rA?rea nr. 1169 din 2011 pentru modificarea AYi completarea HotA?rA?rii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor

Publicat A�nA�Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 12.12.2011.

AZn temeiulA�art. 108A�din ConstituA?ia RomA?niei, republicatA?,

Guvernul RomA?niei adoptA? prezenta hotA?rA?re.

A�Articol unic.

HotA?rA?rea GuvernuluiA�nr. 355/2007A�privind supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor, publicatA? A�n Monitorul Oficial al RomA?niei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificA?rile ulterioare, se modificA? AYi se completeazA? dupA? cum urmeazA?:

1.A�La articolul 4, alineatul (2) se abrogA?.

2.A�La articolul 8, alineatul (1) se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 8.

(1)A�Serviciile medicale profilactice prin care se asigurA? supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor sunt: examenul medical la angajarea A�n muncA?, de adaptare, periodic, la reluarea activitA?A?ii, supraveghere specialA? AYi promovarea sA?nA?tA?A?ii la locul de muncA?.

3.A�La articolul 8, dupA? alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmA?torul cuprins:

A�(11)A�Prin supraveghere specialA? se A�nA?elege examenul medical profilactic efectuat de cA?tre medicul de medicina muncii, A�n vederea stabilirii aptitudinii A�n muncA? pentru lucrA?torii care se A�ncadreazA? A�n urmA?toarele categorii: persoane cu vA?rste cuprinse A�ntre 15 AYi 18 ani A�mpliniA?i, persoane cu vA?rsta de peste 60 de ani A�mpliniA?i, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stA?ngace, persoane cu vederea monocularA?, persoane A�n evidenA?A? cu boli cronice.

4.A�La articolul 8, dupA? alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmA?torul cuprins:

A�(5)A�ExaminA?rile medicale profilactice se efectueazA? A�n baza fiAYei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevA?zut A�n anexa nr. 3, completatA? A�n mod obligatoriu la toate rubricile AYi semnatA? de cA?tre angajator.

5.A�La articolul 12, alineatul (2) se abrogA?.

6.A�La articolul 16, dupA? alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmA?torul cuprins:

A�(61)A�Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinA?A?/scrisoare medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate a viitorului angajat.

7.A�La articolul 22, dupA? litera e) se introduce o nouA? literA?, litera f), cu urmA?torul cuprins:

A�f)A�la indicaA?ia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitA?A?ilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaA?ii AYi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevA?zute A�n anexa nr. 1.

8.A�Articolul 27 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 27.

AZn vederea conAYtientizA?rii nevoilor AYi obiectivelor privind sA?nA?tatea AYi securitatea A�n muncA? A�n rA?ndul lucrA?torilor, a angajatorilor sau a altor factori implicaA?i A�n acest scop, medicii de medicina muncii efectueazA? activitA?A?i specifice de promovare a sA?nA?tA?A?ii la locul de muncA? pentru realizarea bunA?stA?rii lucrA?torilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.

9.A�Articolul 29 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 29.

(1)A�Pentru promovarea mA?surilor privind adaptarea la muncA? a lucrA?torilor AYi pentru A�mbunA?tA?A?irea condiA?iilor de muncA? AYi de mediu, medicii de medicina muncii desfA?AYoarA? activitA?A?i de consiliere privind sA?nA?tatea AYi igiena ocupaA?ionalA? a lucrA?torilor AYi a reprezentanA?ilor acestora din A�ntreprindere AYi din comitetul de sA?nA?tate AYi securitate A�n muncA?, dupA? caz, AYi colaboreazA? cu organismele din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

(2)A�Serviciul de medicina muncii care asigurA? supravegherea stA?rii de sA?nA?tate a lucrA?torilor va A�ntocmi AYi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde A�n principal concluziile evaluA?rii stA?rii de sA?nA?tate a lucrA?torilor, precum AYi recomandA?ri medicale privind promovarea sA?nA?tA?A?ii la locul de muncA?.

10.A�Articolul 37 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 37.

(1)A�Dosarul medical AYi fiAYa de identificare a factorilor de risc profesional se pA?streazA? la structura de medicina muncii pe durata derulA?rii contractului cu angajatorul.

(2)A�Dosarul medical AYi fiAYa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.

(3)A�Dosarele medicale trebuie pA?strate la structurile de medicina muncii cel puA?in 40 de ani de la A�ncetarea expunerii, A�n cazul expunerii profesionale la agenA?i cancerigeni sau mutageni la locul de muncA?.

11.A�Articolul 38 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 38.

Angajatorul pA?streazA? lista locurilor de muncA? cu riscuri profesionale AYi fiAYele de aptitudine.

12.A�Articolul 41 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 41.

La schimbarea locului de muncA? A�n altA? unitate, lucrA?torului i se vor A�nmA?na, la solicitare, copii ale dosarului sA?u medical AYi ale fiAYei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitA?A?ii respective.

13.A�Articolul 42 se modificA? AYi va avea urmA?torul cuprins:

A�Art. 42.

Angajatorii A�n procedurA? de faliment vor informa structura de medicina muncii.

14.A�Anexele nr. 1 AYi 3-5 se modificA? AYi se A�nlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantA? din prezenta hotA?rA?re.

Anexa 1: FIAzE privind serviciile medicale profilactice detaliate A�n funcA?ie de expunerea profesionalA?

 

EXPLICAREA FIAzELOR

1.A�Examenul medical la angajare:

a)A�la acest punct este menA?ionatA? obligativitatea efectuA?rii examinA?rii clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toA?i lucrA?torii;

b)A�la acest punct se includ pentru fiecare lucrA?tor examinA?rile clinice, de laborator sau paraclinice A�n funcA?ie de agentul la care este expus, de situaA?ia specialA? de muncA?, profesie/ocupaA?ie/funcA?ie.

2.A�Examenul medical periodic:

a)A�la acest punct este menA?ionat: examenul clinic general (cu atenA?ie deosebitA? pe anumite aparate AYi sisteme);

b)A�la acest punct sunt menA?ionate examenele de laborator AYi paraclinice de efectuat A�n funcA?ie de factorul nociv profesional la care este expus lucrA?torul respectiv sau profesia/ocupaA?ia/funcA?ia deA?inutA?;

c)A�examen medical periodic – anual: intervalul dintre douA? verificA?ri medicale periodice nu depA?AYeAYte 12 luni.

3.A�ContraindicaA?ii:

a)A�contraindicaA?iile sunt relative; ele necesitA? evaluarea raportului dintre gravitatea bolii AYi factorii constitutivi ai condiA?iei de muncA? AYi evaluarea efectuatA? de cA?tre medicul de medicina muncii;

b)A�inaptitudinea psihologicA? datoratA? lipsei potenA?ialului atitudinal AYi aptitudinal psihologic profesional reprezintA? contraindicaA?ie pentru ocupaA?ia/funcA?ia sau locul de muncA? respectivA?/respective;

c)A�contraindicaA?iile menA?ionate sunt valabile atA?t pentru examenul medical la angajare, cA?t AYi pentru examenul medical periodic.

4.A�ObservaA?ii:

a)A�bolile acute, pA?nA? la vindecarea lor, constituie contraindicaA?ii absolute;

b)A�medicul de medicina muncii poate solicita, dacA? considerA? necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altA? specialitate, dar decizia de aptitudine A�n muncA? A�i aparA?ine A�n totalitate;

c)A�pentru lucrA?torii care nu se regA?sesc A�n fiAYele din prezenta anexA?, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual;

d)A�examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua AYi la intervale mai scurte decA?t cele prevA?zute A�n fiAYe, dacA? acest lucru este prevA?zut A�n contractul colectiv de muncA? sau A�n alte dispoziA?ii A�n acest sens, cu acordul conducerii unitA?A?ii AYi al reprezentanA?ilor lucrA?torilor;

e)A�la angajarea A�n muncA?, precum AYi cu ocazia examenului medical periodic al lucrA?torilor care concurA? la siguranA?a circulaA?iei din sectorul transporturi feroviare, navale AYi aeriene, al conducA?torilor auto, precum AYi al altor categorii de lucrA?tori care desfA?AYoarA? activitA?A?i specifice, se vor efectua AYi examinA?rile stabilite prin reglementA?ri speciale, A�n scopul constatA?rii dacA? starea sA?nA?tA?A?ii le permite sA? A�ndeplineascA? munca ce li se A�ncredinA?eazA?;

f)A�A�n funcA?ie de situaA?ia epidemiologicA? localA?, direcA?iile de sA?nA?tate publicA? judeA?ene vor stabili atA?t completarea examenelor medicale, cA?t AYi modificarea periodicitA?A?ii acestora A�n cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificA?ri trebuie transmise A�n scris unitA?A?ilor care desfA?AYoarA? activitate de medicina muncii;

g)A�pentru lucrA?torii expuAYi la radiaA?ii ionizante se va respecta legislaA?ia A�n vigoare ce reglementeazA? domeniul activitA?A?ilor nucleare;

h)A�pentru lucrA?torii expuAYi la agenA?i chimici valorile-limitA? de expunere profesionalA? prevA?zute A�n legislaA?ia A�n vigoare nu constituie o linie de demarcaA?ie absolutA? A�ntre concentraA?iile nocive AYi concentraA?iile nenocive avA?nd A�n vedere susceptibilitatea individualA?. Valorile-limitA? de expunere profesionalA? servesc numai ca un ghid A�n scopuri de prevenire.

PrescurtA?ri:

A�ECG = electrocardiografie

A�EEG = electroencefalografie

A�EMG = electromiografie

A�TGO = transaminazA? glutamicA? oxaloaceticA?

A�TGP = transaminazA? glutamicA? piruvicA?

A�GGT = gama glutamil transferazA?

A�RPS = radiografie pulmonarA? standard

A�OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)

A�TA = tensiune arterialA?

 

I. AGENA?I CHIMICI

FiAYa 1. Acid acrilic, acrilaA?i (monomeri), metilmetaacrilat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 2. Acid cianhidric AYi compuAYi cianici, cu excepA?ia cianamidei calcice

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�hemogramA?

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului specialist de medicina muncii

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�tiocianaA?i A�n urinA?, la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�ECG – anual

A�hemogramA? – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli sau deformaA?ii care A�mpiedicA? purtarea mA?AYtii

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�anemie

A�boli ale aparatului cardiovascular

A�etilism cronic

A�anosmie

A�afecA?iuni tiroidiene

FiAYa 3. Acizi organici AYi derivaA?i (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili AYi amide)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 4. AcrilamidA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic

FiAYa 5. Acrilonitril AYi metaacrilonitril

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�ECG


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�tiocianaA?i A�n urinA?, la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�spirometrie – anual

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular

FiAYa 6. Alcool metilic

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

A�alcool metilic A�n urinA? (la sfA?rAYitul schimbului de lucru) anual

ContraindicaA?ii:

A�boli ale nervului optic AYi/sau ale retinei

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic

A�etilism cronic

FiAYa 7. Alcooli (cu excepA?ia alcoolului metilic)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA? pentru metilciclohexanol

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? (pentru metilciclohexanol) – anual

A�determinarea acetonei A�n urinA? (pentru alcool izopropilic) (la sfA?rAYitul schimbului de lucru) – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�leucopenii pentru metilciclohexanol

FiAYa 8. Aldehide

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 9. Amine alifatice

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual


ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- AYi beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�creatininA? sanguinA?

A�hemogramA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�determinarea benzidinei A�n urinA? (pentru benzidina) anual

A�hemogramA? – anual

A�examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare AYi apoi anual

ContraindicaA?ii:

A�nefropatii cronice

A�anemie

FiAYa 11. Amoniac

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 12. Anhidrida ftalicA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 13. Arsen AYi compuAYii sA?i (cu excepA?ia hidrogenului arseniat)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�hemogramA?

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�hemogramA? – anual

A�arsenurie la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual, AYi la nevoie, la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�anemie

A�hipertensiune arterialA? severA?, cardiopatii cronice, aritmii


FiAYa 14. Bariu (compuAYi solubili)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�ECG – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�cardiopatii cronice

FiAYa 15. Benzen

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�spirometrie

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�fenoli urinari totali la sfA?rAYitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni hematologice

A�hepatopatii cronice

A�boli ale sistemului nervos

A�stomac operat

A�femei gravide sau lehuze

A�tineri sub 18 ani

FiAYa 16. Benzochinona AYi produAYi de oxidare ai hidrochinonei

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: ochi, tegumente)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: ochi, tegumente)

ContraindicaA?ii: –

FiAYa 17. Beriliu AYi compuAYi

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

A�dozarea beriliului A�n urinA? (la sfA?rAYitul schimbului de lucru) anual

A�hemogramA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�afecA?iuni hematologice


FiAYa 18. Brom

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 19. Cadmiu metalic (pulberi AYi fumuri)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA? (proteinurie)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�examen sumar de urinA? (atenA?ie la proteinurie) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�cadmiurie (la sfA?rAYitul schimbului de lucru) – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�nefropatii cronice

A�anemii

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�emfizem pulmonar

A�tulburA?ri ale metabolismului calciului

FiAYa 20. CarbamaA?i

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual, AYi A�n timpul campaniei de lucru – sA?ptA?mA?nal

A�colinesteraza eritrocitarA? sau sericA? A�n timpul campaniei de lucru, din 10 A�n 10 zile sau dupA? o expunere severA? accidentalA?

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice sau deformaA?ii care A�mpiedicA? purtarea mA?AYtii de protecA?ie

A�boli cronice ale sistemului nervos

FiAYa 21. Cetone

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: ochi, tegumente)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: ochi, tegumente)

A�acetonurie la sfA?rAYitul schimbului de lucru (numai pentru acetonA?) – anual

A�metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonA?) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-amilcetona (2 heptanona)


FiAYa 22. Chinone

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: ochi)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: ochi)

ContraindicaA?ii: –

FiAYa 23. Cianamida calcicA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

ContraindicaA?ii:

A�etilism cronic

FiAYa 24. Clor AYi compuAYi (A�n afara hidrocarburilor clorurate)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cardiace cronice

FiAYa 25. Clorcian AYi clorurA? de cianuril

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistemul nervos central AYi periferic)

A�spirometrie

A�ECG

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: sistemul nervos central AYi periferic)

A�spirometrie – anual

A�ECG – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�tiocianaA?i A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�hemogramA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular: boalA? arterialA? perifericA?, boalA? cardiacA? ischemicA?, valvulopatii

A�etilism cronic

A�hepatopatii cronice

FiAYa 26. ClorurA? de vinil

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�TGO, TGP, GGT

A�numA?r trombocite

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�numA?r trombocite – anual

A�radiografia mA?inilor – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�test presor la rece – anual

A�fosfataza alcalinA? – anual

A�examen sumar urinA? (urobilinogen) – anual

 

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�arteriopatii

A�sindrom Raynaud, boalA? Raynaud

A�sclerodermie

A�afecA?iuni osoase difuze

A�trombocitopenii

FiAYa 27. Cobalt (oxizi, sA?ruri)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: aparat respirator)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: aparat respirator)

A�spirometrie – anual

A�cobalturie la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli alergice

FiAYa 28. Crezoli

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�examen sumar urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�nefropatii cronice

A�hepatopatii cronice

A�anemie

A�hipertensiune arterialA?

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 29. Crom AYi compuAYi

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: cA?i aeriene superioare – ulceraA?ie, perforaA?ie sept nazal pentru cromul hexavalent)

A�hemogramA?

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: cA?i aeriene superioare – ulceraA?ie, perforaA?ie sept nazal pentru cromul hexavalent)

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�cromurie la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual

A�examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

A�anemii


FiAYa 30. Cupru (fumuri AYi pulberi)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: aparat respirator)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 31. Decaboran, pentaboran

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistemul nervos, starea psihicA?)

A�TGO, TGP, GGT

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: sistemul nervos, starea psihicA?)

A�TGO, TGP, GGT – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli organice ale sistemului nervos central

A�hepatopatii cronice

FiAYa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 33. Diboran

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general – spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular

FiAYa 34. Difenil AYi derivaA?i (-metan, -etan, -eter), decalinA?, tetralinA?, difeniloxid

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�ECG – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�HTA formA? severA?


FiAYa 35. DimetilformamidA?, dimetil acetamidA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT (AYi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual

A�metilformamidA? A�n urinA? (pentru dimetilformamidA?) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�n-metilacetamidA? A�n urinA? (pentru n-n-demetilacetamidA?) la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

FiAYa 36. DimetilnitrozaminA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

FiAYa 37. Dimetilsulfat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

A�creatininA? sanguinA?

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

FiAYa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�astm bronAYic

A�hipertiroidie


FiAYa 39. Dioxan (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�creatininA? sanguinA?

A�spirometrie

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�nefropatii cronice

A�hepatopatii cronice

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 41. Esteri organo-fosforici

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – la fiecare 10 zile de la A�nceperea campaniei

A�determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – A�n timpul campaniei de lucru, din 10 A�n 10 zile sau dupA? o expunere severA? accidentalA?

ContraindicaA?ii:

A�boli ale sistemului nervos

A�boli cronice care A�mpiedicA? portul mA?AYtii AYi costumului de protecA?ie

FiAYa 42. Eteri AYi derivaA?i

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA? (pentru fenil-glicidil-eter)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? (pentru fenil-glicidil-eter) – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste

A�anemie (pentru fenil-glicidil-eter)

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

 

FiAYa 43. EtilenclorhidrinA?, monoclorhidrinA?, diclorhidrinA?, epiclorhidrinA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 44. EtileniminA?, propileniminA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

FiAYa 45. Etilenoxid

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale sistemului nervos

FiAYa 46. Fenilhidrazine

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA?

A�creatininA? sanguinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA?, reticulocite (cA?nd existA? anemie) – anual

A�examen sumar de urinA? – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�anemie

A�trombocitopenii

A�boli alergice

A�nefropatii cronice


FiAYa 47. Fenoli, omologii sA?i AYi derivaA?ii lor halogenaA?i

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�TGO, TGP, GGT

A�creatininA? sanguinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�fenoli totali urinari la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�dozarea pentaclorfenolului A�n urinA? (pentru pentaclorfenol) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�hepatopatii cronice

FiAYa 48. Fluor AYi compuAYi

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�determinarea fluorului A�n urinA? (la sfA?rAYitul schimbului de lucru) – anual

A�radiografia unui element al scheletului: la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 49. Fluor acetat AYi metilfluoracetat de sodiu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�miocardiopatii

A�hipoparatiroidii

A�hipocalcemii

FiAYa 50. Fosforul AYi compuAYii sA?i anorganici

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�radiografie dentarA? AYi a mandibulei – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen sumar de urinA? – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�hipertiroidie manifestA?

A�stomatite ulcerative

A�osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei


FiAYa 51. Fosgen (oxiclorurA? de carbon)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: aparatul respirator)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: aparatul respirator)

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 52. Glicoli AYi derivaA?i halogenaA?i

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA? completA? (A�n special pentru metil- AYi butil-celosolv)

A�examen sumar de urinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�hemogramA? (A�n special pentru metil AYi butil- celosolv) – anual

ContraindicaA?ii:

A�nefropatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�hemopatii – numai pentru metil AYi butil- celosolv

FiAYa 53. HidrazinA?, dimetilhidrazinA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�hidrazinurie (pentru hidrazinA?) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

FiAYa 54. Hidrocarburi alifatice AYi aromatice halogenate (A�n afarA? de clorura de vinil AYi tetraclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�creatininA? sanguinA?

A�TGO, TGP, GGT

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�acid tricloracetic AYi tricloretanol A�n urinA? la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual

A�acid trifluoroacetic A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru halotan) – anual

A�hexaclorbenzen A�n ser la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) – anual

A�p-clorfenol total A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) – anual

A�clorurA? de metilen A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) – anual

A�brom A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) – anual

A�2,5 diclorfenol total A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual


ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice

A�miocardiopatii cronice

A�etilism cronic

FiAYa 55. Hidrocarburi aromatice (A�n afarA? de benzen): toluen, xilen, naftalinA? etc.

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�spirometrie

A�TGO, TGP, GGT (pentru toluen)

A�examen sumar de urinA? (pentru toluen)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�acid hipuric AYi/sau orto-cresol A�n urinA? (pentru toluen) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�acid metilhipuric A�n urinA? (pentru xilen) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�spirometrie – anual

A�hemogramA? – anual

A�TGO, TGP, GGT (pentru toluen) – anual

A�sumar de urinA? (pentru toluen) – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic

A�cataractA? pentru naftalen

A�femei gravide, femei care alA?pteazA?

A�tinerii sub 18 ani

FiAYa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice AYi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

A�etilism cronic

FiAYa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cA?rbunelui, a A?iA?eiului AYi a AYisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

A�spirometrie – anual

A�examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 A�n 2 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)


FiAYa 58. Hidrogenul arseniat AYi stibiat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA?

A�ECG

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? AYi reticulocite – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�arsen sau stibiu A�n urinA? la sfA?rAYitul sA?ptA?mA?nii de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�anemie

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�boli cronice cardiace

A�boli cronice ale sistemului nervos periferic

FiAYa 59. Hidrogen fosforat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�pseudocolinesterazA? sericA? – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central

FiAYa 60. Hidrogen seleniat AYi telurat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�telur A�n urinA? (pentru telur AYi compuAYi) la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�hepatopatii cronice

FiAYa 61. Hidrogen sulfurat

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual


ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�anosmie

FiAYa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�TGP, TGO

A�ECG

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�TGP, TGO – anual

A�ECG – anual

A�spirometrie – anual

A�DDT A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�epilepsie

A�dermatoze

A�hepatopatii cronice

A�boli cronice cardiace (aritmii, tulburA?ri de conducere)

FiAYa 63. IzocianaA?i

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 64. Mangan

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistem nervos central AYi periferic, stare psihicA?)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (cu atenA?ie la statusul psihoemoA?ional, tulburA?ri de mers, disartrie, sialoree)

A�manganurie la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos

FiAYa. 65. Mercaptani

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice


FiAYa 66. Mercur metalic AYi compuAYi anorganici AYi organici

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistem nervos central AYi periferic, stare psihicA?, tiroidA?, cavitate bucalA?)

A�creatininA? sanguinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general (atenA?ie la examinarea cavitA?A?ii bucale, statusul psihoemoA?ional, modificarea scrisului) – anual

A�mercur A�n urinA? (la A�nceputul schimbului urmA?tor) – anual

A�mercur A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

A�boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie

A�nefropatii cronice

FiAYa 67. Monoxid de carbon

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�hemogramA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�ECG – anual

A�carboxihemoglobinemie – anual, la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular

A�anemie

A�epilepsie

FiAYa 68. Nichel AYi compuAYi (A�n afara nichelului carbonil)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�nichel A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

A�examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare AYi apoi din 2 A�n 2 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 69. Nichel carbonil AYi alA?i carbonili metalici

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�nichel A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�carboxihemoglobinemie la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�hemogramA? – anual

A�spirometrie – anual


ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�cardiopatii cronice

A�anemie

A�boli cronice ale sistemului nervos central

FiAYa 70. NicotinA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

ContraindicaA?ii:

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�epilepsie

A�arteriopatii periferice

FiAYa 71. Nitro AYi aminoderivaA?i ai hidrocarburilor aromatice (A�n afarA? de amine carcinogene, trinitrotoluen AYi trinitrofenol)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�ECG

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�methemoglobinemie la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual

A�paranitrofenol total urinar la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�anemie

A�hepatopatii cronice

A�cardiopatii cronice

A�etilism cronic

A�boli alergice

A�dermatoze

FiAYa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: ochi, aparat respirator)

A�spirometrie

A�RPS


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 74. Ozon

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

FiAYa 75. PiridinA?, omologi AYi derivaA?i (aminopiridinA?, cloropiridinA?, picoline – metil piridine, piperidinA?)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli neuropsihice cronice

A�nefropatii cronice

A�hepatopatii cronice

FiAYa 76. PlatinA? (sA?ruri complexe solubile)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb AYi compuAYi anorganici

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�creatininA? sanguinA?

A�uroporfirine urinare

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial

A�acid deltaaminolevulinic A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�protoporfirinA? liberA? eritrocitarA? A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�plumbemie la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�hemogramA? – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

A�EMG – la indicaA?ia medicului de medicina muncii


ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boalA? cardiacA? ischemicA?)

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�afecA?iuni psihice

A�anemie

A�porfirii

A�nefropatii cronice

A�femei A�n perioada de fertilitate

A�minori (sub 18 ani)

FiAYa 78. Plumb tetraetil

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial (atenA?ie la posibile tulburA?ri psihice – iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)

A�plumb total AYi/sau plumb dietil A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – semestrial sau imediat dupA? o expunere severA? accidentalA?

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�epilepsie

A�boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

A�hepatopatii cronice

FiAYa 79. PropiolactonA? (beta-propiolactonA?)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

FiAYa 80. RA?AYini epoxidice

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 81. Seleniu AYi compuAYi (A�n afarA? de hidrogen seleniat)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 82. Staniu (compuAYi organici)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

FiAYa 83. Stibiu AYi compuAYi (A�n afarA? de hidrogen stibiat)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�spirometrie – anual

A�stibiu A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�polinevrite

FiAYa 84. Stiren

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�acid mandelic urinar la sfA?rAYitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfA?rAYitul schimbului de lucru ori stiren A�n sA?nge la sfA?rAYitul schimbului de lucru (pentru stiren) – semestrial

A�hemogramA? – semestrial

A�TS, TC, teste de fragilitate vascularA? – semestrial

ContraindicaA?ii:

A�hemopatii

A�boli cronice ale sistemului nervos central

FiAYa 85. SulfurA? de carbon

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�testul iodazidic la sfA?rAYitul schimbului de lucru- anual

A�ECG – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�EMG – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�boli psihice (inclusiv nevrozele)

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�hipertensiune arterialA? formA? severA?

A�etilism cronic

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

FiAYa 86. Taliu AYi compuAYi

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistem nervos, TA)


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: sistem nervos, cA?derea pA?rului, colorarea A�n negru a rA?dA?cinii firului de pA?r)

A�spirometrie – anual

A�taliu A�n urinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�etilism cronic

A�hipertensiune arterialA? formA? severA?

FiAYa 87. Telur AYi compuAYi (A�n afara hexafluorurii de telur – vezi fluor)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�telur A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central AYi periferic

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 88. TerebentinA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA?

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�nefropatii cronice

FiAYa 89. TetraclorurA? de carbon

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

A�creatininA? sanguinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�creatininA? sanguinA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�nefropatii cronice

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice

A�afecA?iuni cronice ale aparatului cardiovascular

A�etilism cronic

FiAYa 90. Tetraoxid de osmiu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 91. TriclorurA?, pentaclorurA? AYi pentasulfurA? de fosfor etc.

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 92. Trimetilen, trinitraminA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�epilepsie

A�boli psihice cronice

FiAYa 93. Trinitrotoluen AYi trinitrofenol

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�ECG

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

A�spirometrie – anual

A�hemogramA? – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT – anual

A�methemoglobinemie la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�anemie

A�nefropatii cronice

A�hepatopatii cronice

A�boli cronice cardiovasculare

A�tulburA?ri cristaliniene

A�etilism cronic

A�boli alergice

FiAYa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoalA?, negru de fum

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie la examenul tegumentelor)

A�spirometrie

A�RPS


Examen medical periodic:

A�examen clinic general (atenA?ie la examenul tegumentelor) – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu AYi alA?i oxizi)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�vanadiu A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 96. Vinilcarbazol

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen)

A�TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�examen sumar de urinA? (urobilinogen) – anual

A�TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual

ContraindicaA?ii:

A�hepatopatii cronice

A�boli neuropsihice cronice

A�anemie

A�leucopenii

FiAYa 97. WarfarinA? AYi alte cumarinice

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�hemogramA?

A�timp de sA?ngerare, timp de coagulare, timp de protrombinA?

A�examen sumar de urinA? pentru hematurie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�hemogramA? – anual

A�coagulogramA? – anual

A�examen sumar de urinA? pentru hematurie – anual

ContraindicaA?ii:

A�diateze hemoragipare

A�anemie

FiAYa 98. Zinc AYi compuAYi

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: tegumente, aparat respirator)

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii


ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

II. AGENA?I FIZICI

FiAYa 99. CA?mpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�glicemie

A�hemogramA? completA?

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

A�ECG – anual

A�hemogramA? – anual

A�glicemie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

A�boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular

A�afecA?iuni hematologice (leucemii)

A�boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade

A�cataractA?, glaucom, atrofie opticA?

A�diabet zaharat

FiAYa 100. Presiune atmosfericA? crescutA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�audiogramA?

A�ECG

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

A�audiogramA? – anual

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A�obezitate: peste 20% din greutatea normalA?

A�etilism cronic

A�boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterialA? formA? severA?, boalA? cronicA? ischemicA?, valvulopatii, arteriopatie cronicA? obliterantA?

A�osteoartropatii inflamatorii sau degenerative

A�boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic

A�retinite, glaucom

A�afecA?iuni endocrine

FiAYa 101. RadiaA?ii infraroAYii

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�testarea acuitA?A?ii vizuale

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale- anual


ContraindicaA?ii:

A�keratite, cataractA?, retinopatii

A�dermatoze

FiAYa 102. RadiaA?ii ionizante

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general; se va insista pe: anamneza familialA?, personalA? AYi profesionalA?, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaA?ii ionizante, la expunerile medicale A�n scop diagnostic sau terapeutic AYi la eventuale tratamente cu substanA?e cu acA?iune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare

A�hemogramA? completA?, numA?r reticulocite

A�teste citogenetice (la indicaA?ie)

A�examen oftalmologic (specialist), pentru activitA?A?i cu surse de neutroni sau particule grele AYi pentru cei care lucreazA? A�n imagisticA?

A�examen psihologic

A�examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucreazA? nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice AYi a reactorilor nucleari

Examen medical periodic:

1.A�pentru toate categoriile de personal expus la radiaA?ii ionizante

A�examen clinic general – anual

A�examen hematologic – la 2 ani

A�examen citogenetic dupA? 5 ani de expunere, apoi din 5 A�n 5 ani (la indicaA?ie)

2.A�examinA?ri speciale:

A�pentru operatorii care lucreazA? nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice AYi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) AYi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG – anual

A�pentru lucrA?torii expuAYi la neutroni AYi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori AYi centrale nuclearoelectrice, centre de producA?ie radiochimicA?, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum AYi A�n alte activitA?A?i (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) – din 2 A�n 2 ani

A�pentru lucrA?torii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive A�n subteran, din centrele de producA?ie radiochimicA?, A�n staA?iile de tratare a deAYeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonarA? posteroanterioarA?, citologie A�n sputA?, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 A�n 5 ani

A�pentru lucrA?torii din unitA?A?ile de producA?ie radiochimicA? AYi din unitA?A?ile de medicinA? nuclearA? care lucreazA? A�n mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcA?iei tiroidiene – din 2 A�n 2 ani

A�pentru cei care lucreazA? A�n imagisticA? – examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval

3.A�A�n situaA?ii de expunere excepA?ionalA? sau accidentalA? prin expunere externA? sau internA?:

A�examen clinic general

A�examen hematologic complet

A�analize citogenetice (aberaA?ii cromozomiale)

A�contorizare de corp uman

A�investigaA?ii de radiotoxicologie

A�alte examene de specialitate necesare precizA?rii diagnosticului

ContraindicaA?ii:

A.A�Pentru toate categoriile de activitA?A?i nucleare:

1.A�stA?ri fiziologice:

A�vA?rstA? sub 18 ani

A�sarcinA?, dacA? nu se asigurA? de cA?tre angajator expunerea produsului de concepA?ie sub 1 mSv A�n perioada restantA? de sarcinA?

A�sarcinA? AYi alA?ptare pentru contaminarea internA?

2.A�boli actuale:

A�boli psihice

A�etilism cronic

A�boli ce necesitA? tratament cu surse de radiaA?ii ionizante sau investigaA?ii AYi tratamente radiologice de lungA? duratA?

A�diabet zaharat decompensat – pentru cei care lucreazA? cu surse deschise de radiaA?ii ionizante AYi pentru operatorii de reactor nuclear

A�stA?ri precanceroase, neoplazii A�n evoluA?ie, leziuni cutanate capabile de malignizare

A�afecA?iuni hematologice

3.A�antecedente personale AYi profesionale:

A�boalA? acutA? de iradiere sau alte manifestA?ri patologice A�n urma unor expuneri cronice la radiaA?ii ionizante

B.A�Pentru activitA?A?i cu surse de radiaA?ii ionizante specifice:

A�activitate cu particule grele AYi neutroni: cataractA? de pol anterior

A�activitate A�n mine radioactive: bronhopneumopatii cronice

A�activitate cu surse de radiaA?ii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice

A�pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiA?ie care produce incapacitate subitA?, cum ar fi: epilepsie, tulburA?ri mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterialA?, boli cardiovasculare sau pierderi de conAYtienA?A?

FiAYa 103. RadiaA?ii laser

Examen medical de angajare:

A�examen clinic general

A�testarea acuitA?A?ii vizuale


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

ContraindicaA?ii:

A�conjunctivite AYi keratite cronice

A�cataractA?

A�glaucom

A�retinopatii

FiAYa 104. Ultrasunete AYi infrasunete

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistemul nervos central)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: sistemul nervos central)

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale sistemului nervos central

FiAYa 105. RadiaA?ii ultraviolete

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: ochi, tegumente, aparat respirator)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: ochi, tegumente, aparat respirator)

A�testarea acuitA?A?ii vizuale AYi a cA?mpului vizual – anual

ContraindicaA?ii:

A�conjunctivite AYi keratite cronice

A�dermatoze

A�leziuni precanceroase ale pielii

FiAYa 106. TemperaturA? ridicatA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG (cu ECG de efort, la indicaA?ia medicului de medicina muncii)

A�glicemie

A�examen sumar de urinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�ECG – anual

A�glicemie – anual

A�examen sumar de urinA? – anual

A�ionogramA? – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular

A�insuficienA?A? corticosuprarenalianA?

A�hipertiroidie

A�hipotiroidie

A�dermatoze cronice

A�obezitate (IMC > 35 kg/m2)

A�capacitate sudoralA? diminuatA? prin absenA?a sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermicA? ereditarA?)

A�diabet zaharat, alcoolism cronic

A�mucoviscidozA?

A�perioadA? de convalescenA?A? dupA? o afecA?iune medicalA? acutA? sau o intervenA?ie chirurgicalA?

A�afecA?iuni neuropsihice

A�intoleranA?A? idiopaticA? la cA?ldurA?


FiAYa 107. TemperaturA? scA?zutA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�examen sumar de urinA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�otite, mastoidite, sinuzite cronice

A�boli cronice ale aparatului cardiovascular: boalA? ischemicA? cronicA?, HTA formA? severA?, valvulopatii, arteriopatie cronicA? obliterantA?

A�sindrom Raynaud

A�dermatite a frigore

A�nefropatii cronice

A�boli imunitare cu anticorpi precipitanA?i la rece (crioglobulinemii)

A�afecA?iuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

FiAYa 108. VibraA?ii mecanice (trepidaA?ii)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraA?iile aplicate A�ntregului corp – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraA?iile aplicate sistemului mA?nA?-braA? la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�arteritA?, arteriopatie cronicA? obliterantA?

A�artrite sau artroze ale articulaA?iilor supuse acA?iunii vibraA?iilor

A�sindrom Raynaud, boalA? Raynaud

A�polinevrite

A�miozite, tenosinovite ale muAYchilor AYi tendoanelor supuse acA?iunii vibraA?iilor

FiAYa 109. Zgomot

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�audiogramA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�audiogramA? – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale urechii medii AYi interne

A�psihopatii, nevroze manifeste

A�hipertensiune arterialA?, formA? medie sau severA?, asociatA? cu alA?i factori de risc

III. AGENA?I FIZICO-CHIMICI

FiAYa 110. Aluminiu AYi oxid de aluminiu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�aluminiu A�n urinA? la sfA?rAYitul schimbului de lucru – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani


ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

FiAYa 111. Azbest

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS AYi OAD – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 A�n 3 ani

A�spirometrie – anual

A�examen citologic al sputei – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�tuberculozA? pulmonarA? activA? sau sechele pleuropulmonare, cu excepA?ia complexului primar calcificat

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

A�fibroze pulmonare de orice naturA?

FiAYa 112. Bariu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – din 5 A�n 5 ani

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

FiAYa 114. Ciment

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�astm bronAYic

A�boli cronicie ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA? sau malformaA?ii A�n sfera ORL


FiAYa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la 5 ani de la A�ncadrare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�forme active sau sechele de tuberculozA? pleuropulmonarA?, cu excepA?ia complexului primar calcificat

A�tuberculozA? extrapulmonarA? actualA? sau sechele de orice fel

A�fibroze pulmonare de orice naturA?

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?, rinite atrofice

A�deformaA?ii mari ale cutiei toracice, afecA?iuni ale diafragmului

A�boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii

A�boli cronice care diminueazA? rezistenA?a generalA? a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat AY.a.)

FiAYa 116. Fier (oxizi de fier)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare, care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

FiAYa 117. Pulberi cu conA?inut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlA?, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

FiAYa 118. Pulberi organice de naturA? vegetalA? AYi animalA?, cu acA?iune sensibilizantA? AYi/sau iritantA? (fA?inA? de grA?u, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�RPS – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)


FiAYa 119. SilicaA?i simpli: bentonitA?, caolin, sepiolitA?, steatitA?, zirconiu, willemitA?, orto- AYi metasilicaA?i de sodiu AYi dubli: micA?, topaz, jad, feldspaturi AYi piatrA? ponce (cu excepA?ia azbestului)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

FiAYa 120. Staniu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�spirometrie

A�RPS

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�spirometrie – anual

A�RPS – la 5 ani de la angajare AYi apoi din 3 A�n 3 ani

ContraindicaA?ii:

A�bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronAYic (A�n funcA?ie de rezultatele spirometriei)

A�boli cronice ale cA?ilor respiratorii superioare care A�mpiedicA? respiraA?ia nazalA?

IV. AGENA?I BIOLOGICI

FiAYa 121. AgenA?i biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziA?i (Riscul de boalA? profesionalA? se datoreazA? contactului cu agenA?ii biologici A�n cursul AYi A�n scopul exercitA?rii activitA?A?ii profesionale)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examene serologice specifice AYi/sau investigaA?ii pentru depistarea agentului patogen profesional – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iunile sau stA?rile imunosupresive

FiAYa 122. SubstanA?e cu acA?iune hormonalA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial

ContraindicaA?ii:

A�boli endocrine

V. CONDIA?II DE MUNCA� PARTICULARE

FiAYa 123. MuncA? la A�nA?lA?ime

Prin lucru la A�nA?lA?ime se A�nA?elege activitatea desfA?AYuratA? la minimum 2 m mA?suraA?i de la tA?lpile picioarelor lucrA?torului pA?nA? la baza de referinA?a naturalA? (solul) sau orice altA? bazA? de referinA?A? artificialA?, bazA? faA?A? de care nu existA? pericolul cA?derii A�n gol.

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mpul vizual

A�audiogramA?

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�ECG

A�glicemie


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mpul vizual – anual

A�ECG – anual

A�glicemie – anual

A�audiogramA? – anual

A�probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�epilepsie

A�boli psihice manifeste

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�surditate AYi hipoacuzie severA? bilateralA?

A�tulburA?ri de echilibru

A�dizartrie

A�afecA?iuni musculoscheletale care A�mpiedicA? prehensiunea, statica sau echilibrul

A�hipertensiune arterialA?, formA? medie sau severA?

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�insuficienA?A? cardiacA?

A�disfuncA?ie ventilatorie medie sau severA?, indiferent de cauza generatoare

A�forme severe de tulburA?ri endocrine

A�obezitate grad II

A�diabet zaharat decompensat

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,3 la un ochi AYi sub 0,7 la celA?lalt ochi fA?rA? corecA?ie sau sub 0,7 la ambii ochi fA?rA? corecA?ie opticA? suficientA? (diferenA?A? de corecA?ie opticA? >3D A�ntre ochi) – miopie peste -3D cu astigmatism care sA? nu depA?AYeascA? 2D cyl

A�glaucom cu unghi A�nchis neoperat

A�glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

A�dezlipire de retinA? (inclusiv postoperator)

A�afachie

A�A�ngustarea perifericA? a cA?mpului vizual mai mare de 20 grade, A�n cel puA?in 3 cadrane la AO

A�retinopatie pigmentarA? confirmatA? (prin adaptometrie sau EOG)

A�nistagmus

A�orice afecA?iune ocularA? acutA? AYi evolutivA? pA?nA? la vindecare AYi reevaluare funcA?ionalA? vizualA?

A�vA?rstA? sub 18 ani

FiAYa 124. MuncA? A�n reA?elele de foarte A�naltA?, A�naltA?, medie AYi joasA? tensiune, aflate sau nu sub tensiune

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: acuitate vizualA? AYi simA? cromatic, probe vestibulare de echilibru)

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, simA? cromatic, cA?mp vizual

A�probe vestibulare, probe de echilibru

A�audiogramA?

A�glicemie

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�ECG

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�probe vestibulare, probe de echilibru – anual

A�audiogramA? – anual

A�glicemie – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�ECG – anual

ContraindicaA?ii:

A.A�Pentru reA?elele electrice de A�naltA? tensiune:

A�afecA?iuni musculoscheletale care A�mpiedicA? prehensiunea, statica sau echilibrul

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�insuficienA?A? cardiacA?

A�hipertensiune arterialA? – formA? medie sau severA?

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�boli psihice

A�surditate, hipoacuzie severA? bilateralA?

A�dizartrie

A�tulburA?ri de echilibru

A�epilepsie

A�afachie

A�dezlipire de retinA? (inclusiv postoperator)

A�discromatopsie: la cei care lucreazA? cu fire colorate

A�glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

A�glaucom cu unghi A�nchis neoperat

A�A�ngustare perifericA? de cA?mp vizual mai mare de 20 grade A�n cel puA?in 3 cadrane la AO

A�miopie peste -3D cu astigmatism care depA?AYeAYte 2D cyl

A�nistagmus

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,5 la AO fA?rA? corecA?ie sau sub 0,7 la AO cu corecA?ie opticA? eficientA? (diferenA?A? de corecA?ie opticA? >3D A�ntre ochi)

A�retinopatie pigmentarA? confirmatA? (prin adaptometrie sau EOG)

A�strabism AYi pareze sau paralizii ale muAYchilor oculomotori

A�orice afecA?iune ocularA? acutA? pA?nA? la vindecare AYi reevaluare funcA?ionalA? vizualA?

B.A�Pentru reA?elele electrice de medie AYi joasA? tensiune:

A�boli psihice

A�discromatopsie la cei care efectueazA? lucrA?ri ce necesitA? percepA?ia corectA? a culorilor

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,5 la AO fA?rA? corecA?ie

  • orice afecA?iune ocularA? acutA? AYi evolutivA? pA?nA? la vindecare AYi reevaluare funcA?ionalA? vizualA?


FiAYa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul pA?rA?ilor moi AYi al osului sau la nivelul formaA?iunilor nervoase

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

A�radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�miozite, tendinite, tenosinovite, bursite

A�artroze sau artrite la nivelul muAYchilor AYi articulaA?iilor antrenate A�n procesul de muncA?

FiAYa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�testarea acuitA?A?ii vizuale

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale – anual

ContraindicaA?ii:

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,5 la AO fA?rA? corecA?ie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecA?ie opticA? eficientA? (diferenA?A? de corecA?ie opticA? >3D A�ntre ochi)

A�glaucom cu unghi A�nchis neoperat

A�glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

A�disfuncA?ii severe ale echilibrului oculomotor

A�tulburA?ri ale simA?ului cromatic pentru lucrA?rile vizuale care constituie un risc A�n cazul neperceperii culorilor

A�retinopatie pigmentarA?

A�orice afecA?iune ocularA? acutA? pA?nA? la vindecare

FiAYa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

ContraindicaA?ii:

A�malformaA?ii congenitale AYi dobA?ndite ale aparatului locomotor, A�n funcA?ie de solicitA?rile specifice profesiei

A�afecA?iuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite

VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECA?IOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APA� ETC.)

FiAYa 128. Sectorul alimentar

1.A�Personalul care manipuleazA? carnea crudA? din unitA?A?ile de industrializate a cA?rnii

2.A�Personalul care lucreazA? nemijlocit la prepararea alimentelor A�n bucA?tA?riile unitA?A?ilor de alimentaA?ie publicA? AYi colectivA?, A�n laboratoare de semipreparate culinare, de cofetA?rie, de A�ngheA?atA? AYi de bA?uturi rA?coritoare

3.A�Personalul din unitA?A?ile de colectare AYi industrializare a laptelui

4.A�Personalul din industria semiconservelor de peAYte AYi ouA?

5.A�Restul personalului din unitA?A?ile de alimentaA?ie publicA? AYi colectivA?

6.A�Restul personalului din fabricile AYi secA?iile de preparate de carne

7.A�Personalul din unitA?A?ile de A�mbuteliere a apelor minerale AYi din fabricile de bA?uturi rA?coritoare

8.A�Personalul din unitA?A?ile AYi punctele de desfacere a alimentelor, care manipuleazA? alimente neambalate

9.A�Personalul din fabricile de produse zaharoase

10.A�Personalul din fabricile AYi secA?iile de conserve sterilizate

11.A�Personalul din industria de panificaA?ie, a pastelor fA?inoase, bA?uturilor alcoolice

ObservaA?ie: ConA?inutul AYi prevederile acestei fiAYe se aplicA? numai persoanelor care vin A�n contact direct cu alimente neambalate.

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�examen coprobacteriologic

A�examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�examen coprobacteriologic – A�n trimestrul II sau III

A�examen coproparazitologic – anual


ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

FiAYa 129. Sectorul zootehnic – personalul care lucreazA? la A�ngrijirea animalelor din unitA?A?ile zootehnice cu producA?ie de lapte

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�spirometrie

A�examen coprobacteriologic

A�examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�spirometrie – anual

A�examen coprobacteriologic – A�n trimestrul II sau III

A�examen coproparazitologic – anual

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare

FiAYa 130. Industria farmaceuticA?

1.A�Personalul care lucreazA? nemijlocit cu materia primA? AYi produsul finit care nu suferA? un proces de sterilizare

2.A�Personalul care lucreazA? A�n laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri AYi derivate de sA?nge

3.A�Personalul care lucreazA? cu materia primA? AYi produsul finit ce suferA? un proces de sterilizare

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

A�spirometrie

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ac anti HCV – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen coproparazitologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen coprobacteriologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

A�spirometrie – anual

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HCV – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�examen coproparazitologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen coprobacteriologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�afecA?iuni alergice

FiAYa 131. InstalaA?ii centrale de aprovizionare cu apA? potabilA? AYi alte unitA?A?i de interes public – personalul care participA? la urmA?toarele activitA?A?i: amenajarea paturilor filtrante, curA?A?area filtrelor AYi rezervoarelor, repararea AYi A�ntreA?inerea puA?urilor de captare, a drenurilor, a captA?rilor de izolare

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�examen coprobacteriologic

A�examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III

A�examen coproparazitologic – anual


ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile acute

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

FiAYa 132. Personal din unitA?A?ile de coafurA?, frizerie, masaj, cosmeticA? (manichiurA? AYi pedichiurA?)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs

A�Ac anti HCV

A�Ac anti HIV 1,2

A�spirometrie – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor AYi mucoaselor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ac anti HCV – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�spirometrie – anual

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�afecA?iuni alergice

FiAYa 133. Personal care asigurA? A�ntreA?inerea curA?A?eniei A�n unitA?A?ile de cazare publicA? AYi colectivA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�spirometrie

A�examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examen coproparazitologic – anual

A�spirometrie – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�afecA?iuni alergice

FiAYa 134. Personalul de la bA?i, spA?lA?torii publice AYi piscine

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavitA?A?ii bucale)

A�examen coprobacteriologic

A�examen coproparazitologic

A�spirometrie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III

A�examen coproparazitologic – anual

A�spirometrie – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive


FiAYa 135. Personalul din sectorul de salubritate AYi ecarisaj

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examen coproparazitologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

ObservaA?ii la fiAYele 128-135

1.A�ContraindicaA?ii relative:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile acute – lucrA?torii cu aceste boli sunt eliminaA?i temporar de la locul de muncA? pA?nA? la vindecarea completA? a bolii;

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie pA?nA? la vindecare;

Examenul coprobacteriologic urmA?reAYte depistarea stA?rii de purtA?tor de shigella, salmonella, vibrion holeric.

PurtA?torii acestor germeni vor efectua tratament specific AYi A�AYi pot relua vechiul loc de muncA? numai dupA? efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteazA? la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar urmA?toarele 2, pA?nA? la 72 de ore. AZn cazul A�n care dupA? douA? serii de tratament persoana continuA? sA? fie purtA?toare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncA?, purtA?torul putA?nd fi repartizat la alte locuri de muncA? fA?rA? risc de producere de epidemii.

LucrA?torii vor efectua examen coprobacteriologic ori de cA?te ori prezintA? tulburA?ri digestive acute.

2.A�AZn sectorul alimentar, AYefii de unitA?A?i trebuie sA? informeze lucrA?torii asupra urmA?toarelor simptome AYi afecA?iuni:

A�febrA?

A�diaree

A�vA?rsA?turi

A�icter

A�amigdalitA?

A�furuncule

A�panariA?ii

A�plA?gi ale mA?inilor

A�infecA?ii ale pielii

A�supuraA?ii

AYi sA? A�i trimitA? la medic la apariA?ia acestora AYi a oricA?rei alte stA?ri de boalA?.

Reprimirea lucrA?torului la locul de muncA? se face de cA?tre AYefii de unitA?A?i pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.

3.A�Medicii de medicina muncii care acordA? asistenA?A? medicalA? A�n unitA?A?ile cu profil alimentar au urmA?toarele obligaA?ii:

A�sA? examineze lucrA?torii trimiAYi de AYefii de unitate AYi sA? precizeze A�n dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit AYi mA?surile care trebuie luate, dupA? caz: internare, schimbare temporarA? sau definitivA? a locului de muncA?, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;

A�sA? se deplaseze, dacA? este cazul, la locul de muncA? al lucrA?torului examinat pentru a efectua examenul medical al A�ntregului personal;

A�sA? informeze, dupA? caz, direcA?ia de sA?nA?tate publicA? teritorialA?;

A�sA? solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea “stA?rii de purtA?tor”, A�n situaA?ii epidemiologice deosebite AYi pentru categoriile de personal care prezintA? risc crescut de transmitere de boli infecA?ioase.

4.A�Personalul medico-sanitar din cadrul direcA?iilor de sA?nA?tate publicA? cu rol de control A�n domeniul alimentar are urmA?toarele obligaA?ii:

A�A�n cadrul controlului condiA?iilor ingienico-sanitare sA? verifice AYi existenA?a fiAYelor de aptitudine ale lucrA?torilor; fiAYele de aptitudine semestriale vor cuprinde menA?iunea “apt lucru A�n sector alimentar” AYi vor A�nlocui carnetele de sA?nA?tate utilizate A�n sectorul alimentar;

A�A�n situaA?ii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintA? un risc crescut de transmitere a unor boli infecA?ioase, sA? dispunA? efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea “stA?rii de purtA?tor”.

Prevederile pct. 2, 3 AYi 4 se aplicA? A�n mod corespunzA?tor AYi personalului de la staA?ii de aprovizionare cu apA? potabilA?, ferme AYi unitA?A?i producA?toare de lapte, unitA?A?i ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri AYi derivate de sA?nge. LucrA?torii din aceastA? categorie expuAYi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloraminA?, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaA?ii infraroAYii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare AYi examenul medical periodic conform fiAYelor factorilor nocivi respectivi.

FiAYa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de A�ngrijire, personalul care A�ngrijeAYte persoana cu handicap AYi asistentul maternal

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs

A�Ac anti HCV

A�Ac anti HIV 1,2

A�examen coproparazitologic

A�examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine A�n contact cu alimentele

A�examen psihiatric doar pentru personalul care A�ngrijeAYte persoana cu handicap AYi pentru asistentul maternal – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen psihologic

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (semestrial doar pentru personalul care vine A�n contact cu alimentele; atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examen coprobacteriologic – A�n trimestrul II sau III – doar pentru personalul care vine A�n contact cu alimentele

A�examen coproparazitologic – anual

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs – la indicaA?ia medicului specialist de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HCV – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�examen psihiatric doar pentru personalul care A�ngrijeAYte persoana cu handicap AYi pentru asistentul maternal – la indicaA?ia medicului specialist de medicina muncii

A�examen psihologic – anual


ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�psihoze

FiAYa 137. Personal sanitar superior AYi mediu

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: examenul tegumentelor)

A�examene paraclinice A�n funcA?ie de specialitatea medicalA? AYi caracteristicile postului/locului de muncA?

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ag HBs sau dupA? caz Ac anti HBs

A�Ac anti HCV

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�Ag HBs sau, dupA? caz, Ac anti HBs – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HCV – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

A�Ac anti HIV 1,2 – la indicaA?ia medicului de medicina muncii (A�n cazul expunerii accidentale la produse biologice)

ContraindicaA?ii:

A�afecA?iuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�psihoze

FiAYa 138. Personal didactic din instituA?ii de A�nvA?A?A?mA?nt

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori)

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori) – anual

ContraindicaA?ii:

A�leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

A�tulburA?ri psihice de orice naturA?

A�balbism, disartrie

A�tulburA?ri de comportament

A�boli infectocontagioase A�n evoluA?ie

A�alcoolism cronic

FiAYa 139. Personal cu funcA?ie de decizie (funcA?ionar public aflat temporar A�ntr-o funcA?ie din viaA?a politicA? sau socialA?, cu atribuA?ii de interpretare AYi aplicare a legilor A�n vigoare A�n domeniul sA?u de activitate)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen psihologic (coeficient de inteligenA?A?, teste de comportament, teste de personalitate)

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – din 2 A�n 2 ani

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�psihoze


FiAYa 140. Personal care A�n cadrul activitA?A?ii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal AYi/sau maAYina instituA?iei

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general (atenA?ie: acuitate vizualA? AYi auditivA?, probe neurologice, etilism cronic)

A�examen psihologic

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual, vedere cromaticA?

A�probe vestibulare, probe de echilibru

A�audiogramA?

A�ECG

A�glicemie

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual (atenA?ie: acuitate vizualA? AYi auditivA?, probe neurologice, etilism cronic)

A�examen psihologic

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual, vedere cromaticA? anual

A�probe vestibulare, probe de echilibru – anual

A�audiogramA? – anual

A�ECG – anual

A�glicemie – anual

ContraindicaA?ii:

A�tulburA?ri psihice de orice naturA?

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fA?rA? corecA?ie

A�hemeralopie

A�surditate bilateralA?

A�epilepsie

A�diabet zaharat decompensat

A�etilism cronic

A�tulburA?ri neurologice severe

A�afecA?iuni cardiovasculare (aritmie severA?, HTA formA? malignA?, anginA? de repaus, insuficienA?A? cardiacA?, bloc complet de ramurA? stA?ngA?)

FiAYa 141. Personal care lucreazA? A�n condiA?ii de izolare

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�ECG

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�glicemie

A�investigaA?ii specifice, A�n funcA?ie de tipul de expunere profesionalA?

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – semestrial

A�ECG – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�glicemie – anual

ContraindicaA?ii:

A�etilism cronic

A�boli psihice (inclusiv nevroze, tulburA?ri de personalitate)

A�diabet zaharat decompensat

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�hipertensiune arterialA? (gradul 3, complicatA?)

A�altele, A�n funcA?ie de tipul expunerii profesionale

FiAYa 142. Personal din strA?inA?tate care va lucra A�n RomA?nia
(cu excepA?ia celor din A?A?rile UE)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�investigaA?ii specifice, A�n funcA?ie de tipul de expunere profesionalA?

A�serologie sau investigaA?ii specifice pentru afecA?iuni infecA?ioase endemice A�n A?ara/regiunea de provenienA?A?


Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

purchase pct A�investigaA?ii corespunzA?toare expunerii profesionale

ContraindicaA?ii:

A�cele specifice expunerii profesionale

FiAYa 143. Personal care lucreazA? A�n tura de noapte
(A�n intervalul orar 22.00-6.00)

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�glicemie

A�ECG

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�glicemie – anual

A�ECG – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�diabet zaharat decompensat

A�epilepsie

A�psihoze manifeste

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�hipertensiune arterialA? (gradul 3, complicatA?)

A�ulcer gastric/duodenal forme active

A�tineri sub 18 ani

A�gravide

FiAYa 144. Agent de pazA?

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�probe vestibulare, probe de echilibru

A�glicemie

A�ECG

A�audiogramA?

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�probe vestibulare, probe de echilibru – anual

A�glicemie – anual

A�ECG – anual

A�audiogramA? – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�diabet zaharat decompensat

A�epilepsie

A�etilism cronic

A�boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburA?ri de personalitate)

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�hipertensiune arterialA? (gradul 3, complicatA?)

A�tineri sub 18 ani

FiAYa 145. Personal care lucreazA? ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�probe vestibulare, probe de echilibru

A�glicemie

A�ECG

A�audiogramA?

A�spirometrie

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�probe vestibulare, probe de echilibru – anual

A�glicemie – anual

A�ECG – anual

A�audiogramA? – anual

A�spirometrie – anual

A�testarea acuitA?A?ii vizuale, cA?mp vizual – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

ContraindicaA?ii:

A�diabet zaharat decompensat

A�obezitate (IMC>35 kg/m2)

A�epilepsie

A�boli psihice

A�boli cronice ale sistemului nervos

A�surditate AYi hipoacuzie severA? bilateralA?

A�tulburA?ri de echilibru

A�dizartrie

A�afecA?iuni musculoscheletale care A�mpiedicA? prehensiunea, statica sau echilibrul

A�hipertensiune arterialA?, formA? medie sau severA?

A�boalA? cardiacA? ischemicA?

A�insuficienA?A? cardiacA?

A�disfuncA?ie ventilatorie medie sau severA?, indiferent de cauza generatoare

A�boli endocrine manifeste

A�scA?derea acuitA?A?ii vizuale sub 0,3 la un ochi AYi sub 0,7 la celA?lalt ochi fA?rA? corecA?ie sau sub 0,7 la ambii ochi fA?rA? corecA?ie opticA? suficientA? (diferenA?A? de corecA?ie opticA? >3D A�ntre ochi)

A�miopie peste -3D cu astigmatism care sA? nu depA?AYeascA? 2D cyl

A�glaucom cu unghi A�nchis neoperat

A�glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

A�dezlipire de retinA? (inclusiv postoperator)

A�afachie

A�A�ngustarea perifericA? a cA?mpului vizual mai mare de 20s, A�n cel puA?in 3 cadrane la AO

A�retinopatie pigmentarA? confirmatA? (prin adaptometrie sau EOG)

A�orice afecA?iune ocularA? acutA? AYi evolutivA? pA?nA? la vindecare AYi reevaluare funcA?ionalA? vizualA?

A�vA?rstA? sub 18 ani

FiAYa 146. Personal care lucreazA? cu substanA?e toxice nominalizate A�n Legea nr. 360/2003 privind regimul substanA?elor AYi preparatelor chimice periculoase, cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA

Examen medical la angajare:

A�examen clinic general

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

A�examen clinic general – anual

A�examen psihologic – la indicaA?ia medicului de medicina muncii

A�examen psihiatric – la indicaA?ia medicului de medicina muncii


ContraindicaA?ii:

A�epilepsie

A�etilism cronic

A�boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburA?ri de personalitate)