Hotărârea nr. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 12.12.2011.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Articol unic.

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 8.

(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 (11) Prin supraveghere specială se înţelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani împliniţi, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice.

4. La articolul 8, după alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

 (5) Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator.

5. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

 (61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.

7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

 f) la indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaţii şi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.

8. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 27.

În vederea conştientizării nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicaţi în acest scop, medicii de medicina muncii efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.

9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 29.

(1) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi şi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.

10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 37.

(1) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

(2) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.

(3) Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

11. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 38.

Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi fişele de aptitudine.

12. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 41.

La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unităţii respective.

13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 42.

Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii.

14. Anexele nr. 1 şi 3-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa 1: FIŞE privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională

 

EXPLICAREA FIŞELOR

1. Examenul medical la angajare:

a) la acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toţi lucrătorii;

b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.

2. Examenul medical periodic:

a) la acest punct este menţionat: examenul clinic general (cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme);

b) la acest punct sunt menţionate examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută;

c) examen medical periodic – anual: intervalul dintre două verificări medicale periodice nu depăşeşte 12 luni.

3. Contraindicaţii:

a) contraindicaţiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi factorii constitutivi ai condiţiei de muncă şi evaluarea efectuată de către medicul de medicina muncii;

b) inaptitudinea psihologică datorată lipsei potenţialului atitudinal şi aptitudinal psihologic profesional reprezintă contraindicaţie pentru ocupaţia/funcţia sau locul de muncă respectivă/respective;

c) contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi pentru examenul medical periodic.

4. Observaţii:

a) bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute;

b) medicul de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate, dar decizia de aptitudine în muncă îi aparţine în totalitate;

c) pentru lucrătorii care nu se regăsesc în fişele din prezenta anexă, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual;

d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fişe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau în alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor;

e) la angajarea în muncă, precum şi cu ocazia examenului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite să îndeplinească munca ce li se încredinţează;

f) în funcţie de situaţia epidemiologică locală, direcţiile de sănătate publică judeţene vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicităţii acestora în cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificări trebuie transmise în scris unităţilor care desfăşoară activitate de medicina muncii;

g) pentru lucrătorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare;

h) pentru lucrătorii expuşi la agenţi chimici valorile-limită de expunere profesională prevăzute în legislaţia în vigoare nu constituie o linie de demarcaţie absolută între concentraţiile nocive şi concentraţiile nenocive având în vedere susceptibilitatea individuală. Valorile-limită de expunere profesională servesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire.

Prescurtări:

 ECG = electrocardiografie

 EEG = electroencefalografie

 EMG = electromiografie

 TGO = transaminază glutamică oxaloacetică

 TGP = transaminază glutamică piruvică

 GGT = gama glutamil transferază

 RPS = radiografie pulmonară standard

 OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)

 TA = tensiune arterială

 

I. AGENŢI CHIMICI

Fişa 1. Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 hemogramă

 examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 ECG – anual

 hemogramă – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli sau deformaţii care împiedică purtarea măştii

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 anemie

 boli ale aparatului cardiovascular

 etilism cronic

 anosmie

 afecţiuni tiroidiene

Fişa 3. Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 4. Acrilamidă

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

Fişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitril

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 ECG


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 spirometrie – anual

 ECG – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fişa 6. Alcool metilic

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

 alcool metilic în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) anual

Contraindicaţii:

 boli ale nervului optic şi/sau ale retinei

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

 etilism cronic

Fişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă pentru metilciclohexanol

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă (pentru metilciclohexanol) – anual

 determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 leucopenii pentru metilciclohexanol

Fişa 8. Aldehide

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 9. Amine alifatice

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual


Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- şi beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 creatinină sanguină

 hemogramă

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 determinarea benzidinei în urină (pentru benzidina) anual

 hemogramă – anual

 examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare şi apoi anual

Contraindicaţii:

 nefropatii cronice

 anemie

Fişa 11. Amoniac

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 12. Anhidrida ftalică

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 13. Arsen şi compuşii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 hemogramă

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 hemogramă – anual

 arsenurie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual, şi la nevoie, la indicaţia medicului de medicina muncii

 ECG – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 anemie

 hipertensiune arterială severă, cardiopatii cronice, aritmii


Fişa 14. Bariu (compuşi solubili)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 ECG – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 cardiopatii cronice

Fişa 15. Benzen

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 spirometrie

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 afecţiuni hematologice

 hepatopatii cronice

 boli ale sistemului nervos

 stomac operat

 femei gravide sau lehuze

 tineri sub 18 ani

Fişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinonei

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)

Contraindicaţii: –

Fişa 17. Beriliu şi compuşi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

 dozarea beriliului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) anual

 hemogramă – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 afecţiuni hematologice


Fişa 18. Brom

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină (proteinurie)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 examen sumar de urină (atenţie la proteinurie) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 cadmiurie (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 nefropatii cronice

 anemii

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 emfizem pulmonar

 tulburări ale metabolismului calciului

Fişa 20. Carbamaţi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual, şi în timpul campaniei de lucru – săptămânal

 colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice sau deformaţii care împiedică purtarea măştii de protecţie

 boli cronice ale sistemului nervos

Fişa 21. Cetone

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)

 acetonurie la sfârşitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) – anual

 metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-amilcetona (2 heptanona)


Fişa 22. Chinone

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: ochi)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: ochi)

Contraindicaţii: –

Fişa 23. Cianamida calcică

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Contraindicaţii:

 etilism cronic

Fişa 24. Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cardiace cronice

Fişa 25. Clorcian şi clorură de cianuril

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)

 spirometrie

 ECG

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)

 spirometrie – anual

 ECG – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 tiocianaţi în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 hemogramă – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii

 etilism cronic

 hepatopatii cronice

Fişa 26. Clorură de vinil

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 TGO, TGP, GGT

 număr trombocite

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 număr trombocite – anual

 radiografia mâinilor – la indicaţia medicului de medicina muncii

 test presor la rece – anual

 fosfataza alcalină – anual

 examen sumar urină (urobilinogen) – anual

 

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 arteriopatii

 sindrom Raynaud, boală Raynaud

 sclerodermie

 afecţiuni osoase difuze

 trombocitopenii

Fişa 27. Cobalt (oxizi, săruri)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: aparat respirator)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: aparat respirator)

 spirometrie – anual

 cobalturie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli alergice

Fişa 28. Crezoli

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 examen sumar urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 nefropatii cronice

 hepatopatii cronice

 anemie

 hipertensiune arterială

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 29. Crom şi compuşi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)

 hemogramă

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 cromurie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

 examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

 anemii


Fişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: aparat respirator)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 31. Decaboran, pentaboran

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)

 TGO, TGP, GGT

 examen sumar de urină (urobilinogen)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)

 TGO, TGP, GGT – anual

Contraindicaţii:

 boli organice ale sistemului nervos central

 hepatopatii cronice

Fişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 33. Diboran

Examen medical la angajare:

 examen clinic general – spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fişa 34. Difenil şi derivaţi (-metan, -etan, -eter), decalină, tetralină, difeniloxid

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 ECG – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 HTA formă severă


Fişa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidă

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT (şi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual

 metilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 n-metilacetamidă în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

Fişa 36. Dimetilnitrozamină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

Fişa 37. Dimetilsulfat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

 creatinină sanguină

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

 creatinină sanguină – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

Fişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 astm bronşic

 hipertiroidie


Fişa 39. Dioxan (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 creatinină sanguină

 spirometrie

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 creatinină sanguină – anual

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 nefropatii cronice

 hepatopatii cronice

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 41. Esteri organo-fosforici

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – la fiecare 10 zile de la începerea campaniei

 determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

Contraindicaţii:

 boli ale sistemului nervos

 boli cronice care împiedică portul măştii şi costumului de protecţie

Fişa 42. Eteri şi derivaţi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter) – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste

 anemie (pentru fenil-glicidil-eter)

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 

Fişa 43. Etilenclorhidrină, monoclorhidrină, diclorhidrină, epiclorhidrină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 44. Etilenimină, propilenimină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

Fişa 45. Etilenoxid

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale sistemului nervos

Fişa 46. Fenilhidrazine

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină

 creatinină sanguină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă, reticulocite (când există anemie) – anual

 examen sumar de urină – anual

 creatinină sanguină – anual

Contraindicaţii:

 anemie

 trombocitopenii

 boli alergice

 nefropatii cronice


Fişa 47. Fenoli, omologii săi şi derivaţii lor halogenaţi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 TGO, TGP, GGT

 creatinină sanguină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 fenoli totali urinari la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice

 nefropatii cronice

 hepatopatii cronice

Fişa 48. Fluor şi compuşi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 determinarea fluorului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual

 radiografia unui element al scheletului: la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 miocardiopatii

 hipoparatiroidii

 hipocalcemii

Fişa 50. Fosforul şi compuşii săi anorganici

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 radiografie dentară şi a mandibulei – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen sumar de urină – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 creatinină sanguină – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 hipertiroidie manifestă

 stomatite ulcerative

 osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei


Fişa 51. Fosgen (oxiclorură de carbon)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: aparatul respirator)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: aparatul respirator)

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 52. Glicoli şi derivaţi halogenaţi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă completă (în special pentru metil- şi butil-celosolv)

 examen sumar de urină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină – anual

 creatinină sanguină – anual

 hemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) – anual

Contraindicaţii:

 nefropatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central

 hemopatii – numai pentru metil şi butil- celosolv

Fişa 53. Hidrazină, dimetilhidrazină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 hidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

Fişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 creatinină sanguină

 TGO, TGP, GGT

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 acid tricloracetic şi tricloretanol în urină la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

 acid trifluoroacetic în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru halotan) – anual

 hexaclorbenzen în ser la sfârşitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) – anual

 p-clorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) – anual

 clorură de metilen în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) – anual

 brom în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) – anual

 2,5 diclorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 creatinină sanguină – anual

 TGO, TGP, GGT – anual


Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice

 miocardiopatii cronice

 etilism cronic

Fişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc.

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 spirometrie

 TGO, TGP, GGT (pentru toluen)

 examen sumar de urină (pentru toluen)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 acid hipuric şi/sau orto-cresol în urină (pentru toluen) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 acid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 spirometrie – anual

 hemogramă – anual

 TGO, TGP, GGT (pentru toluen) – anual

 sumar de urină (pentru toluen) – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

 cataractă pentru naftalen

 femei gravide, femei care alăptează

 tinerii sub 18 ani

Fişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

 etilism cronic

Fişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

 spirometrie – anual

 examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)


Fişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină

 ECG

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă şi reticulocite – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 creatinină sanguină – anual

 arsen sau stibiu în urină la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Contraindicaţii:

 anemie

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 boli cronice cardiace

 boli cronice ale sistemului nervos periferic

Fişa 59. Hidrogen fosforat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 pseudocolinesterază serică – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central

Fişa 60. Hidrogen seleniat şi telurat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 telur în urină (pentru telur şi compuşi) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 hepatopatii cronice

Fişa 61. Hidrogen sulfurat

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual


Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 anosmie

Fişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 TGP, TGO

 ECG

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 TGP, TGO – anual

 ECG – anual

 spirometrie – anual

 DDT în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 epilepsie

 dermatoze

 hepatopatii cronice

 boli cronice cardiace (aritmii, tulburări de conducere)

Fişa 63. Izocianaţi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 64. Mangan

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (cu atenţie la statusul psihoemoţional, tulburări de mers, disartrie, sialoree)

 manganurie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos

Fişa. 65. Mercaptani

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice


Fişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organici

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitate bucală)

 creatinină sanguină

Examen medical periodic:

 examen clinic general (atenţie la examinarea cavităţii bucale, statusul psihoemoţional, modificarea scrisului) – anual

 mercur în urină (la începutul schimbului următor) – anual

 mercur în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 creatinină sanguină – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

 boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie

 nefropatii cronice

Fişa 67. Monoxid de carbon

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 hemogramă

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 ECG – anual

 carboxihemoglobinemie – anual, la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli cronice ale aparatului cardiovascular

 anemie

 epilepsie

Fişa 68. Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

 examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 69. Nichel carbonil şi alţi carbonili metalici

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 carboxihemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 hemogramă – anual

 spirometrie – anual


Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 cardiopatii cronice

 anemie

 boli cronice ale sistemului nervos central

Fişa 70. Nicotină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

Contraindicaţii:

 boală cardiacă ischemică

 epilepsie

 arteriopatii periferice

Fişa 71. Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 ECG

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual

 paranitrofenol total urinar la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 creatinină sanguină – anual

Contraindicaţii:

 anemie

 hepatopatii cronice

 cardiopatii cronice

 etilism cronic

 boli alergice

 dermatoze

Fişa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: ochi, aparat respirator)

 spirometrie

 RPS


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 74. Ozon

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 ECG – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boală cardiacă ischemică

Fişa 75. Piridină, omologi şi derivaţi (aminopiridină, cloropiridină, picoline – metil piridine, piperidină)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual

 creatinină sanguină – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli neuropsihice cronice

 nefropatii cronice

 hepatopatii cronice

Fişa 76. Platină (săruri complexe solubile)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb şi compuşi anorganici

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 creatinină sanguină

 uroporfirine urinare

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial

 acid deltaaminolevulinic în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 protoporfirină liberă eritrocitară în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 plumbemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 hemogramă – anual

 creatinină sanguină – anual

 EMG – la indicaţia medicului de medicina muncii


Contraindicaţii:

 boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)

 boli cronice ale sistemului nervos

 afecţiuni psihice

 anemie

 porfirii

 nefropatii cronice

 femei în perioada de fertilitate

 minori (sub 18 ani)

Fişa 78. Plumb tetraetil

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial (atenţie la posibile tulburări psihice – iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)

 plumb total şi/sau plumb dietil în urină la sfârşitul schimbului de lucru – semestrial sau imediat după o expunere severă accidentală

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 epilepsie

 boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

 hepatopatii cronice

Fişa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

Fişa 80. Răşini epoxidice

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 81. Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogen seleniat)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 82. Staniu (compuşi organici)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

Fişa 83. Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 spirometrie – anual

 stibiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 polinevrite

Fişa 84. Stiren

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 acid mandelic urinar la sfârşitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârşitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru stiren) – semestrial

 hemogramă – semestrial

 TS, TC, teste de fragilitate vasculară – semestrial

Contraindicaţii:

 hemopatii

 boli cronice ale sistemului nervos central

Fişa 85. Sulfură de carbon

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru- anual

 ECG – la indicaţia medicului de medicina muncii

 EMG – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos

 boli psihice (inclusiv nevrozele)

 boală cardiacă ischemică

 hipertensiune arterială formă severă

 etilism cronic

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

Fişa 86. Taliu şi compuşi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistem nervos, TA)


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: sistem nervos, căderea părului, colorarea în negru a rădăcinii firului de păr)

 spirometrie – anual

 taliu în urină – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos

 etilism cronic

 hipertensiune arterială formă severă

Fişa 87. Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur – vezi fluor)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 telur în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 88. Terebentină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 nefropatii cronice

Fişa 89. Tetraclorură de carbon

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

 creatinină sanguină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 creatinină sanguină – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 nefropatii cronice

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice

 afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular

 etilism cronic

Fişa 90. Tetraoxid de osmiu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 91. Triclorură, pentaclorură şi pentasulfură de fosfor etc.

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 92. Trimetilen, trinitramină

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 epilepsie

 boli psihice cronice

Fişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenol

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 ECG

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

 spirometrie – anual

 hemogramă – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT – anual

 methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 anemie

 nefropatii cronice

 hepatopatii cronice

 boli cronice cardiovasculare

 tulburări cristaliniene

 etilism cronic

 boli alergice

Fişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor)

 spirometrie

 RPS


Examen medical periodic:

 examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor) – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu şi alţi oxizi)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 vanadiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 96. Vinilcarbazol

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 examen sumar de urină (urobilinogen)

 TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 examen sumar de urină (urobilinogen) – anual

 TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual

Contraindicaţii:

 hepatopatii cronice

 boli neuropsihice cronice

 anemie

 leucopenii

Fişa 97. Warfarină şi alte cumarinice

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 hemogramă

 timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină

 examen sumar de urină pentru hematurie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 hemogramă – anual

 coagulogramă – anual

 examen sumar de urină pentru hematurie – anual

Contraindicaţii:

 diateze hemoragipare

 anemie

Fişa 98. Zinc şi compuşi

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii


Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

II. AGENŢI FIZICI

Fişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 glicemie

 hemogramă completă

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

 ECG – anual

 hemogramă – anual

 glicemie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

 boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

 boli cronice ale aparatului cardiovascular

 afecţiuni hematologice (leucemii)

 boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade

 cataractă, glaucom, atrofie optică

 diabet zaharat

Fişa 100. Presiune atmosferică crescută

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 audiogramă

 ECG

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

 audiogramă – anual

 ECG – anual

Contraindicaţii:

 obezitate: peste 20% din greutatea normală

 etilism cronic

 boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterială formă severă, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă

 osteoartropatii inflamatorii sau degenerative

 boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic

 retinite, glaucom

 afecţiuni endocrine

Fişa 101. Radiaţii infraroşii

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 testarea acuităţii vizuale

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale- anual


Contraindicaţii:

 keratite, cataractă, retinopatii

 dermatoze

Fişa 102. Radiaţii ionizante

Examen medical la angajare:

 examen clinic general; se va insista pe: anamneza familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare

 hemogramă completă, număr reticulocite

 teste citogenetice (la indicaţie)

 examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistică

 examen psihologic

 examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari

Examen medical periodic:

1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante

 examen clinic general – anual

 examen hematologic – la 2 ani

 examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)

2. examinări speciale:

 pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG – anual

 pentru lucrătorii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) – din 2 în 2 ani

 pentru lucrătorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 în 5 ani

 pentru lucrătorii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene – din 2 în 2 ani

 pentru cei care lucrează în imagistică – examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval

3. în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă:

 examen clinic general

 examen hematologic complet

 analize citogenetice (aberaţii cromozomiale)

 contorizare de corp uman

 investigaţii de radiotoxicologie

 alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului

Contraindicaţii:

A. Pentru toate categoriile de activităţi nucleare:

1. stări fiziologice:

 vârstă sub 18 ani

 sarcină, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină

 sarcină şi alăptare pentru contaminarea internă

2. boli actuale:

 boli psihice

 etilism cronic

 boli ce necesită tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă durată

 diabet zaharat decompensat – pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear

 stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare

 afecţiuni hematologice

3. antecedente personale şi profesionale:

 boală acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizante

B. Pentru activităţi cu surse de radiaţii ionizante specifice:

 activitate cu particule grele şi neutroni: cataractă de pol anterior

 activitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice

 activitate cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice

 pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiţie care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsie, tulburări mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau pierderi de conştienţă

Fişa 103. Radiaţii laser

Examen medical de angajare:

 examen clinic general

 testarea acuităţii vizuale


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

Contraindicaţii:

 conjunctivite şi keratite cronice

 cataractă

 glaucom

 retinopatii

Fişa 104. Ultrasunete şi infrasunete

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central)

Contraindicaţii:

 boli cronice ale sistemului nervos central

Fişa 105. Radiaţii ultraviolete

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)

 testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

Contraindicaţii:

 conjunctivite şi keratite cronice

 dermatoze

 leziuni precanceroase ale pielii

Fişa 106. Temperatură ridicată

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului de medicina muncii)

 glicemie

 examen sumar de urină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 ECG – anual

 glicemie – anual

 examen sumar de urină – anual

 ionogramă – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 boli cronice ale aparatului cardiovascular

 insuficienţă corticosuprarenaliană

 hipertiroidie

 hipotiroidie

 dermatoze cronice

 obezitate (IMC > 35 kg/m2)

 capacitate sudorală diminuată prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)

 diabet zaharat, alcoolism cronic

 mucoviscidoză

 perioadă de convalescenţă după o afecţiune medicală acută sau o intervenţie chirurgicală

 afecţiuni neuropsihice

 intoleranţă idiopatică la căldură


Fişa 107. Temperatură scăzută

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 examen sumar de urină

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 ECG – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 otite, mastoidite, sinuzite cronice

 boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală ischemică cronică, HTA formă severă, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă

 sindrom Raynaud

 dermatite a frigore

 nefropatii cronice

 boli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)

 afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

Fişa 108. Vibraţii mecanice (trepidaţii)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 arterită, arteriopatie cronică obliterantă

 artrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilor

 sindrom Raynaud, boală Raynaud

 polinevrite

 miozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilor

Fişa 109. Zgomot

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 audiogramă

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 audiogramă – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale urechii medii şi interne

 psihopatii, nevroze manifeste

 hipertensiune arterială, formă medie sau severă, asociată cu alţi factori de risc

III. AGENŢI FIZICO-CHIMICI

Fişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 aluminiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani


Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

Fişa 111. Azbest

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS şi OAD – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani

 spirometrie – anual

 examen citologic al sputei – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 tuberculoză pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

 fibroze pulmonare de orice natură

Fişa 112. Bariu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – din 5 în 5 ani

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

Fişa 114. Ciment

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 astm bronşic

 boli cronicie ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală sau malformaţii în sfera ORL


Fişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepţia complexului primar calcificat

 tuberculoză extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel

 fibroze pulmonare de orice natură

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală, rinite atrofice

 deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului

 boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii

 boli cronice care diminuează rezistenţa generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)

Fişa 116. Fier (oxizi de fier)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

Fişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazală

Fişa 118. Pulberi organice de natură vegetală şi animală, cu acţiune sensibilizantă şi/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)


Fişa 119. Silicaţi simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- şi metasilicaţi de sodiu şi dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi şi piatră ponce (cu excepţia azbestului)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazală

Fişa 120. Staniu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 spirometrie

 RPS

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 spirometrie – anual

 RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Contraindicaţii:

 bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

 boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazală

IV. AGENŢI BIOLOGICI

Fişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţi (Riscul de boală profesională se datorează contactului cu agenţii biologici în cursul şi în scopul exercitării activităţii profesionale)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 afecţiunile sau stările imunosupresive

Fişa 122. Substanţe cu acţiune hormonală

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial

Contraindicaţii:

 boli endocrine

V. CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULARE

Fişa 123. Muncă la înălţime

Prin lucru la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţa naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii

 testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual

 audiogramă

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 ECG

 glicemie


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual – anual

 ECG – anual

 glicemie – anual

 audiogramă – anual

 probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 epilepsie

 boli psihice manifeste

 boli cronice ale sistemului nervos

 surditate şi hipoacuzie severă bilaterală

 tulburări de echilibru

 dizartrie

 afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

 hipertensiune arterială, formă medie sau severă

 boală cardiacă ischemică

 insuficienţă cardiacă

 disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare

 forme severe de tulburări endocrine

 obezitate grad II

 diabet zaharat decompensat

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi) – miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl

 glaucom cu unghi închis neoperat

 glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

 dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

 afachie

 îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puţin 3 cadrane la AO

 retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

 nistagmus

 orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală

 vârstă sub 18 ani

Fişa 124. Muncă în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)

 testarea acuităţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizual

 probe vestibulare, probe de echilibru

 audiogramă

 glicemie

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 ECG

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 probe vestibulare, probe de echilibru – anual

 audiogramă – anual

 glicemie – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 ECG – anual

Contraindicaţii:

A. Pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:

 afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

 boală cardiacă ischemică

 insuficienţă cardiacă

 hipertensiune arterială – formă medie sau severă

 boli cronice ale sistemului nervos

 boli psihice

 surditate, hipoacuzie severă bilaterală

 dizartrie

 tulburări de echilibru

 epilepsie

 afachie

 dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

 discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate

 glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

 glaucom cu unghi închis neoperat

 îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO

 miopie peste -3D cu astigmatism care depăşeşte 2D cyl

 nistagmus

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)

 retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

 strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori

 orice afecţiune oculară acută până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală

B. Pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:

 boli psihice

 discromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită percepţia corectă a culorilor

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie

  • orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală


Fişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi al osului sau la nivelul formaţiunilor nervoase

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

 radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 miozite, tendinite, tenosinovite, bursite

 artroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenate în procesul de muncă

Fişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 testarea acuităţii vizuale

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 testarea acuităţii vizuale – anual

Contraindicaţii:

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)

 glaucom cu unghi închis neoperat

 glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

 disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor

 tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilor

 retinopatie pigmentară

 orice afecţiune oculară acută până la vindecare

Fişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

Contraindicaţii:

 malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitările specifice profesiei

 afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite

VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APĂ ETC.)

Fişa 128. Sectorul alimentar

1. Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii

2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare

3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui

4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă

5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă

6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne

7. Personalul din unităţile de îmbuteliere a apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare

8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate

9. Personalul din fabricile de produse zaharoase

10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate

11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice

Observaţie: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate.

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 examen coprobacteriologic

 examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III

 examen coproparazitologic – anual


Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fişa 129. Sectorul zootehnic – personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapte

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)

 spirometrie

 examen coprobacteriologic

 examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)

 spirometrie – anual

 examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III

 examen coproparazitologic – anual

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare

Fişa 130. Industria farmaceutică

1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare

2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge

3. Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizare

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

 spirometrie

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

 spirometrie – anual

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 afecţiuni alergice

Fişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apă potabilă şi alte unităţi de interes public – personalul care participă la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curăţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolare

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 examen coprobacteriologic

 examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III

 examen coproparazitologic – anual


Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile acute

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fişa 132. Personal din unităţile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică (manichiură şi pedichiură)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs

 Ac anti HCV

 Ac anti HIV 1,2

 spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii

 spirometrie – anual

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 afecţiuni alergice

Fişa 133. Personal care asigură întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publică şi colectivă

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)

 spirometrie

 examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)

 examen coproparazitologic – anual

 spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 afecţiuni alergice

Fişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscine

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavităţii bucale)

 examen coprobacteriologic

 examen coproparazitologic

 spirometrie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)

 examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III

 examen coproparazitologic – anual

 spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive


Fişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisaj

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)

 examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)

 examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 boli infectocontagioase în evoluţie

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Observaţii la fişele 128-135

1. Contraindicaţii relative:

 afecţiuni dermatologice transmisibile acute – lucrătorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;

 boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare;

Examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.

Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2, până la 72 de ore. În cazul în care după două serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.

Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.

2. În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni:

 febră

 diaree

 vărsături

 icter

 amigdalită

 furuncule

 panariţii

 plăgi ale mâinilor

 infecţii ale pielii

 supuraţii

şi să îi trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boală.

Reprimirea lucrătorului la locul de muncă se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.

3. Medicii de medicina muncii care acordă asistenţă medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii:

 să examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;

 să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;

 să informeze, după caz, direcţia de sănătate publică teritorială;

 să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea “stării de purtător”, în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecţioase.

4. Personalul medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică cu rol de control în domeniul alimentar are următoarele obligaţii:

 în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare să verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrătorilor; fişele de aptitudine semestriale vor cuprinde menţiunea “apt lucru în sector alimentar” şi vor înlocui carnetele de sănătate utilizate în sectorul alimentar;

 în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea “stării de purtător”.

Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apă potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Lucrătorii din această categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic conform fişelor factorilor nocivi respectivi.

Fişa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi asistentul maternal

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs

 Ac anti HCV

 Ac anti HIV 1,2

 examen coproparazitologic

 examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele

 examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen psihologic

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenţie: examenul tegumentelor)

 examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III – doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele

 examen coproparazitologic – anual

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii

 examen psihologic – anual


Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 boli infectocontagioase în evoluţie

 psihoze

Fişa 137. Personal sanitar superior şi mediu

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)

 examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncă

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ag HBs sau după caz Ac anti HBs

 Ac anti HCV

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

 Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

Contraindicaţii:

 afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 boli infectocontagioase în evoluţie

 psihoze

Fişa 138. Personal didactic din instituţii de învăţământ

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori)

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori) – anual

Contraindicaţii:

 leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

 tulburări psihice de orice natură

 balbism, disartrie

 tulburări de comportament

 boli infectocontagioase în evoluţie

 alcoolism cronic

Fişa 139. Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – din 2 în 2 ani

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 psihoze


Fişa 140. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei

Examen medical la angajare:

 examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)

 examen psihologic

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică

 probe vestibulare, probe de echilibru

 audiogramă

 ECG

 glicemie

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)

 examen psihologic

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică anual

 probe vestibulare, probe de echilibru – anual

 audiogramă – anual

 ECG – anual

 glicemie – anual

Contraindicaţii:

 tulburări psihice de orice natură

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecţie

 hemeralopie

 surditate bilaterală

 epilepsie

 diabet zaharat decompensat

 etilism cronic

 tulburări neurologice severe

 afecţiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficienţă cardiacă, bloc complet de ramură stângă)

Fişa 141. Personal care lucrează în condiţii de izolare

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 ECG

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 glicemie

 investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională

Examen medical periodic:

 examen clinic general – semestrial

 ECG – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

 glicemie – anual

Contraindicaţii:

 etilism cronic

 boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)

 diabet zaharat decompensat

 boală cardiacă ischemică

 hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

 altele, în funcţie de tipul expunerii profesionale

Fişa 142. Personal din străinătate care va lucra în România
(cu excepţia celor din ţările UE)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională

 serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţă


Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 investigaţii corespunzătoare expunerii profesionale

Contraindicaţii:

 cele specifice expunerii profesionale

Fişa 143. Personal care lucrează în tura de noapte
(în intervalul orar 22.00-6.00)

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 glicemie

 ECG

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 glicemie – anual

 ECG – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 diabet zaharat decompensat

 epilepsie

 psihoze manifeste

 boală cardiacă ischemică

 hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

 ulcer gastric/duodenal forme active

 tineri sub 18 ani

 gravide

Fişa 144. Agent de pază

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 probe vestibulare, probe de echilibru

 glicemie

 ECG

 audiogramă

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 probe vestibulare, probe de echilibru – anual

 glicemie – anual

 ECG – anual

 audiogramă – anual

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 diabet zaharat decompensat

 epilepsie

 etilism cronic

 boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)

 boală cardiacă ischemică

 hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

 tineri sub 18 ani

Fişa 145. Personal care lucrează ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 probe vestibulare, probe de echilibru

 glicemie

 ECG

 audiogramă

 spirometrie

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 probe vestibulare, probe de echilibru – anual

 glicemie – anual

 ECG – anual

 audiogramă – anual

 spirometrie – anual

 testarea acuităţii vizuale, câmp vizual – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

 diabet zaharat decompensat

 obezitate (IMC>35 kg/m2)

 epilepsie

 boli psihice

 boli cronice ale sistemului nervos

 surditate şi hipoacuzie severă bilaterală

 tulburări de echilibru

 dizartrie

 afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

 hipertensiune arterială, formă medie sau severă

 boală cardiacă ischemică

 insuficienţă cardiacă

 disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare

 boli endocrine manifeste

 scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)

 miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl

 glaucom cu unghi închis neoperat

 glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

 dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

 afachie

 îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20s, în cel puţin 3 cadrane la AO

 retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

 orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală

 vârstă sub 18 ani

Fişa 146. Personal care lucrează cu substanţe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA

Examen medical la angajare:

 examen clinic general

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

 examen clinic general – anual

 examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

 examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii


Contraindicaţii:

 epilepsie

 etilism cronic

 boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)