viagra europe pharmacy

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?

Parlamentul Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006
Intrare in vigoare: 01/10/2006

 

CAPITOLUL I
DispoziA?ii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de mA?suri privind promovarea A�mbunA?tA?A?irii securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? a lucrA?torilor.

(2) Prezenta lege stabileAYte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecA?ia sA?nA?tA?A?ii AYi securitatea lucrA?torilor, eliminarea factorilor de risc AYi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibratA? potrivit legii, instruirea lucrA?torilor AYi a reprezentanA?ilor lor, precum AYi direcA?iile generale pentru implementarea acestor principii.

Art. 2. – ConvenA?iile internaA?ionale AYi contractele bilaterale A�ncheiate de persoane juridice romA?ne cu parteneri strA?ini, A�n vederea efectuA?rii de lucrA?ri cu personal romA?n pe teritoriul altor A?A?ri, vor cuprinde clauze privind securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?.

[sus]

 

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Art. 3. – (1) Prezenta lege se aplicA? A�n toate sectoarele de activitate, atA?t publice, cA?t AYi private.

(2) Prevederile prezentei legi se aplicA? angajatorilor, lucrA?torilor AYi reprezentanA?ilor lucrA?torilor.

Art. 4. – (1) Fac excepA?ie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile A�n care particularitA?A?ile inerente ale anumitor activitA?A?i specifice din serviciile publice, cum ar fi forA?ele armate sau poliA?ia, precum AYi cazurile de dezastre, inundaA?ii AYi pentru realizarea mA?surilor de protecA?ie civilA?, vin A�n contradicA?ie cu prezenta lege.

(2) AZn cazurile prevA?zute la alin. (1) trebuie sA? se asigure securitatea AYi sA?nA?tatea lucrA?torilor, A?inA?ndu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 5. – AZn sensul prezentei legi, termenii AYi expresiile de mai jos au urmA?torul A�nA?eles:

a) lucrA?tor – persoanA? angajatA? de cA?tre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenA?ii, elevii A�n perioada efectuA?rii stagiului de practicA?, precum AYi ucenicii AYi alA?i participanA?i la procesul de muncA?, cu excepA?ia persoanelor care presteazA? activitA?A?i casnice;

b) angajator – persoanA? fizicA? sau juridicA? ce se aflA? A�n raporturi de muncA? ori de serviciu cu lucrA?torul respectiv AYi care are responsabilitatea A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii;

c) alA?i participanA?i la procesul de muncA? – persoane aflate A�n A�ntreprindere AYi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, A�n perioada de verificare prealabilA? a aptitudinilor profesionale A�n vederea angajA?rii, persoane care presteazA? activitA?A?i A�n folosul comunitA?A?ii sau activitA?A?i A�n regim de voluntariat, precum AYi AYomeri pe durata participA?rii la o formA? de pregA?tire profesionalA? AYi persoane care nu au contract individual de muncA? A�ncheiat A�n formA? scrisA? AYi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale AYi a prestaA?iilor efectuate prin orice alt mijloc de probA?;

d) reprezentant al lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor – persoanA? aleasA?, selectatA? sau desemnatA? de lucrA?tori, A�n conformitate cu prevederile legale, sA? A�i reprezinte pe aceAYtia A�n ceea ce priveAYte problemele referitoare la protecA?ia securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor A�n muncA?;

e) prevenire – ansamblul de dispoziA?ii sau mA?suri luate ori prevA?zute A�n toate etapele procesului de muncA?, A�n scopul evitA?rii sau diminuA?rii riscurilor profesionale;

f) eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vA?tA?mA?ri ale organismului, produs A�n timpul procesului de muncA? ori A�n A�ndeplinirea A�ndatoririlor de serviciu, situaA?ia de persoanA? datA? dispA?rutA? sau accidentul de traseu ori de circulaA?ie, A�n condiA?iile A�n care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum AYi cazul susceptibil de boalA? profesionalA? sau legatA? de profesiune;

g) accident de muncA? – vA?tA?marea violentA? a organismului, precum AYi intoxicaA?ia acutA? profesionalA?, care au loc A�n timpul procesului de muncA? sau A�n A�ndeplinirea A�ndatoririlor de serviciu AYi care provoacA? incapacitate temporarA? de muncA? de cel puA?in 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

h) boalA? profesionalA? – afecA?iunea care se produce ca urmare a exercitA?rii unei meserii sau profesii, cauzatA? de agenA?i nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncA?, precum AYi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, A�n procesul de muncA?;

i) echipament de muncA? – orice maAYinA?, aparat, unealtA? sau instalaA?ie folositA? A�n muncA?;

j) echipament individual de protecA?ie – orice echipament destinat a fi purtat sau mA?nuit de un lucrA?tor pentru a-l proteja A�mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sA? A�i punA? A�n pericol securitatea AYi sA?nA?tatea la locul de muncA?, precum AYi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a A�ndeplini acest obiectiv;

k) loc de muncA? – locul destinat sA? cuprindA? posturi de lucru, situat A�n clA?dirile A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii, inclusiv orice alt loc din aria A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii la care lucrA?torul are acces A�n cadrul desfA?AYurA?rii activitA?A?ii;

l) pericol grav AYi iminent de accidentare – situaA?ia concretA?, realA? AYi actualA? cA?reia A�i lipseAYte doar prilejul declanAYator pentru a produce un accident A�n orice moment;

m) stagiu de practicA? – instruirea cu caracter aplicativ, specificA? meseriei sau specialitA?A?ii A�n care se pregA?tesc elevii, studenA?ii, ucenicii, precum AYi AYomerii A�n perioada de reconversie profesionalA?;

n) securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? – ansamblul de activitA?A?i instituA?ionalizate avA?nd ca scop asigurarea celor mai bune condiA?ii A�n desfA?AYurarea procesului de muncA?, apA?rarea vieA?ii, integritA?A?ii fizice AYi psihice, sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor AYi a altor persoane participante la procesul de muncA?;

o) incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncA?ionalitatea unei activitA?A?i sau a unui echipament de muncA? sau/AYi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrA?torii, dar ar fi fost posibil sA? aibA? asemenea urmA?ri AYi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sA? producA? pagube materiale;

p) servicii externe – persoane juridice sau fizice din afara A�ntreprinderii/unitA?A?ii, abilitate sA? presteze servicii de protecA?ie AYi prevenire A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, conform legii;

q) accident uAYor – eveniment care are drept consecinA?A? leziuni superficiale care necesitA? numai acordarea primelor A�ngrijiri medicale AYi a antrenat incapacitate de muncA? cu o duratA? mai micA? de 3 zile;

r) boalA? legatA? de profesiune – boala cu determinare multifactorialA?, la care unii factori determinanA?i sunt de naturA? profesionalA?.

[sus]

CAPITOLUL III
ObligaA?iile angajatorilor

SECA?IUNEA 1
ObligaA?ii generale ale angajatorilor

Art. 6. – (1) Angajatorul are obligaA?ia de a asigura securitatea AYi sA?nA?tatea lucrA?torilor A�n toate aspectele legate de muncA?.

(2) AZn cazul A�n care un angajator apeleazA? la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitA?A?ile sale A�n acest domeniu.

(3) ObligaA?iile lucrA?torilor A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? nu aduc atingere principiului responsabilitA?A?ii angajatorului.

Art. 7. – (1) AZn cadrul responsabilitA?A?ilor sale, angajatorul are obligaA?ia sA? ia mA?surile necesare pentru:

a) asigurarea securitA?A?ii AYi protecA?ia sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea AYi instruirea lucrA?torilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric AYi a mijloacelor necesare securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

(2) Angajatorul are obligaA?ia sA? urmA?reascA? adaptarea mA?surilor prevA?zute la alin. (1), A?inA?nd seama de modificarea condiA?iilor, AYi pentru A�mbunA?tA?A?irea situaA?iilor existente.

(3) Angajatorul are obligaA?ia sA? implementeze mA?surile prevA?zute la alin. (1) AYi (2) pe baza urmA?toarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursA?;

d) adaptarea muncii la om, A�n special A�n ceea ce priveAYte proiectarea posturilor de muncA?, alegerea echipamentelor de muncA?, a metodelor de muncA? AYi de producA?ie, A�n vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat AYi a diminuA?rii efectelor acestora asupra sA?nA?tA?A?ii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) A�nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puA?in periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sA? cuprindA? tehnologiile, organizarea muncii, condiA?iile de muncA?, relaA?iile sociale AYi influenA?a factorilor din mediul de muncA?;

h) adoptarea, A�n mod prioritar, a mA?surilor de protecA?ie colectivA? faA?A? de mA?surile de protecA?ie individualA?;

i) furnizarea de instrucA?iuni corespunzA?toare lucrA?torilor.

(4) FA?rA? a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, A?inA?nd seama de natura activitA?A?ilor din A�ntreprindere AYi/sau unitate, angajatorul are obligaA?ia:

a) sA? evalueze riscurile pentru securitatea AYi sA?nA?tatea lucrA?torilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncA?, a substanA?elor sau preparatelor chimice utilizate AYi la amenajarea locurilor de muncA?;

b) ca, ulterior evaluA?rii prevA?zute la lit. a) AYi dacA? este necesar, mA?surile de prevenire, precum AYi metodele de lucru AYi de producA?ie aplicate de cA?tre angajator sA? asigure A�mbunA?tA?A?irea nivelului securitA?A?ii AYi al protecA?iei sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor AYi sA? fie integrate A�n ansamblul activitA?A?ilor A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii respective AYi la toate nivelurile ierarhice;

c) sA? ia A�n considerare capacitA?A?ile lucrA?torului A�n ceea ce priveAYte securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?, atunci cA?nd A�i A�ncredinA?eazA? sarcini;

d) sA? asigure ca planificarea AYi introducerea de noi tehnologii sA? facA? obiectul consultA?rilor cu lucrA?torii AYi/sau reprezentanA?ii acestora A�n ceea ce priveAYte consecinA?ele asupra securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiA?iile AYi mediul de muncA?;

e) sA? ia mA?surile corespunzA?toare pentru ca, A�n zonele cu risc ridicat AYi specific, accesul sA? fie permis numai lucrA?torilor care au primit AYi AYi-au A�nsuAYit instrucA?iunile adecvate.

(5) FA?rA? a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cA?nd A�n acelaAYi loc de muncA? A�AYi desfA?AYoarA? activitatea lucrA?tori din mai multe A�ntreprinderi AYi/sau unitA?A?i, angajatorii acestora au urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? coopereze A�n vederea implementA?rii prevederilor privind securitatea, sA?nA?tatea AYi igiena A�n muncA?, luA?nd A�n considerare natura activitA?A?ilor;

b) sA? A�AYi coordoneze acA?iunile A�n vederea protecA?iei lucrA?torilor AYi prevenirii riscurilor profesionale, luA?nd A�n considerare natura activitA?A?ilor;

c) sA? se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sA? informeze lucrA?torii AYi/sau reprezentanA?ii acestora despre riscurile profesionale.

(6) MA?surile privind securitatea, sA?nA?tatea AYi igiena A�n muncA? nu trebuie sA? comporte A�n nicio situaA?ie obligaA?ii financiare pentru lucrA?tori.

SECA?IUNEA a 2-a
Servicii de prevenire AYi protecA?ie

Art. 8. – (1) FA?rA? a aduce atingere obligaA?iilor prevA?zute la art. 6 AYi 7, angajatorul desemneazA? unul sau mai mulA?i lucrA?tori pentru a se ocupa de activitA?A?ile de protecA?ie AYi de activitA?A?ile de prevenire a riscurilor profesionale din A�ntreprindere AYi/sau unitate, denumiA?i A�n continuare lucrA?tori desemnaA?i.

(2) LucrA?torii desemnaA?i nu trebuie sA? fie prejudiciaA?i ca urmare a activitA?A?ii lor de protecA?ie AYi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) LucrA?torii desemnaA?i trebuie sA? dispunA? de timpul necesar pentru a-AYi putea A�ndeplini obligaA?iile ce le revin prin prezenta lege.

(4) DacA? A�n A�ntreprindere AYi/sau unitate nu se pot organiza activitA?A?ile de prevenire AYi cele de protecA?ie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sA? recurgA? la servicii externe.

(5) AZn cazul A�n care angajatorul apeleazA? la serviciile externe prevA?zute la alin. (4), acestea trebuie sA? fie informate de cA?tre angajator asupra factorilor cunoscuA?i cA? au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor AYi trebuie sA? aibA? acces la informaA?iile prevA?zute la art. 16 alin. (2).

(6) LucrA?torii desemnaA?i trebuie sA? aibA?, A�n principal, atribuA?ii privind securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA? AYi, cel mult, atribuA?ii complementare.

Art. 9. – (1) AZn toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitA?A?ilor de prevenire AYi a celor de protecA?ie, A?inA?nd seama de mA?rimea A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii AYi/sau de riscurile la care sunt expuAYi lucrA?torii, precum AYi de distribuA?ia acestora A�n cadrul A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii, se impune ca:

a) lucrA?torii desemnaA?i sA? aibA? capacitatea necesarA? AYi sA? dispunA? de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe sA? aibA? aptitudinile necesare AYi sA? dispunA? de mijloace personale AYi profesionale adecvate;

c) lucrA?torii desemnaA?i AYi serviciile externe sA? fie A�n numA?r suficient.

(2) Prevenirea riscurilor, precum AYi protecA?ia sA?nA?tA?A?ii AYi securitatea lucrA?torilor trebuie sA? fie asigurate de unul sau mai mulA?i lucrA?tori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii.

(3) LucrA?torul/lucrA?torii AYi/sau serviciul/serviciile prevA?zute la alin. (2) trebuie sA? colaboreze A�ntre ei ori de cA?te ori este necesar.

(4) AZn cazul microA�ntreprinderilor AYi al A�ntreprinderilor mici, A�n care se desfA?AYoarA? activitA?A?i fA?rA? riscuri deosebite, angajatorul A�AYi poate asuma atribuA?iile din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? pentru realizarea mA?surilor prevA?zute de prezenta lege, dacA? are capacitatea necesarA? A�n domeniu.

(5) Ministerul Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei stabileAYte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacitA?A?ile AYi aptitudinile necesare, precum AYi numA?rul considerat suficient, prevA?zute la alin. (1) AYi (4).

SECA?IUNEA a 3-a
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrA?torilor,
pericol grav AYi iminent

Art. 10. – (1) Angajatorul are urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? ia mA?surile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor AYi evacuarea lucrA?torilor, adaptate naturii activitA?A?ilor AYi mA?rimii A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii, A?inA?nd seama de alte persoane prezente;

b) sA? stabileascA? legA?turile necesare cu serviciile specializate, A�ndeosebi A�n ceea ce priveAYte primul ajutor, serviciul medical de urgenA?A?, salvare AYi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sA? desemneze lucrA?torii care aplicA? mA?surile de prim ajutor, de stingere a incendiilor AYi de evacuare a lucrA?torilor.

(3) NumA?rul lucrA?torilor menA?ionaA?i la alin. (2), instruirea lor AYi echipamentul pus la dispoziA?ia acestora trebuie sA? fie adecvate mA?rimii AYi/sau riscurilor specifice A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii.

Art. 11. – (1) Angajatorul are urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? informeze, cA?t mai curA?nd posibil, toA?i lucrA?torii care sunt sau pot fi expuAYi unui pericol grav AYi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum AYi despre mA?surile luate ori care trebuie sA? fie luate pentru protecA?ia lor;

b) sA? ia mA?suri AYi sA? furnize instrucA?iuni pentru a da lucrA?torilor posibilitatea sA? opreascA? lucrul AYi/sau sA? pA?rA?seascA? imediat locul de muncA? AYi sA? se A�ndrepte spre o zonA? sigurA?, A�n caz de pericol grav AYi iminent;

c) sA? nu impunA? lucrA?torilor reluarea lucrului A�n situaA?ia A�n care A�ncA? existA? un pericol grav AYi iminent, A�n afara cazurilor excepA?ionale AYi pentru motive justificate.

(2) LucrA?torii care, A�n cazul unui pericol grav AYi iminent, pA?rA?sesc locul de muncA? AYi/sau o zonA? periculoasA? nu trebuie sA? fie prejudiciaA?i AYi trebuie sA? fie protejaA?i A�mpotriva oricA?ror consecinA?e negative AYi nejustificate pentru aceAYtia.

(3) Angajatorul trebuie sA? se asigure cA?, A�n cazul unui pericol grav AYi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cA?nd AYeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toA?i lucrA?torii sunt apA?i sA? aplice mA?surile corespunzA?toare, A�n conformitate cu cunoAYtinA?ele lor AYi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinA?ele unui astfel de pericol.

(4) LucrA?torii nu trebuie sA? fie prejudiciaA?i pentru cazurile prevA?zute la alin. (3), cu excepA?ia situaA?iilor A�n care aceAYtia acA?ioneazA? imprudent sau dau dovadA? de neglijenA?A? gravA?.

SECA?IUNEA a 4-a
Alte obligaA?ii ale angajatorilor

Art. 12. – (1) Angajatorul are urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? realizeze AYi sA? fie A�n posesia unei evaluA?ri a riscurilor pentru securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sA? decidA? asupra mA?surilor de protecA?ie care trebuie luate AYi, dupA? caz, asupra echipamentului de protecA?ie care trebuie utilizat;

c) sA? A?inA? evidenA?a accidentelor de muncA? ce au ca urmare o incapacitate de muncA? mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uAYoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum AYi a accidentelor de muncA?, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) sA? elaboreze pentru autoritA?A?ile competente AYi A�n conformitate cu reglementA?rile legale rapoarte privind accidentele de muncA? suferite de lucrA?torii sA?i.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritA?A?ii sociale AYi familiei, A�n funcA?ie de natura activitA?A?ilor AYi de mA?rimea A�ntreprinderilor, se vor stabili obligaA?iile ce revin diferitelor categorii de A�ntreprinderi cu privire la A�ntocmirea documentelor prevA?zute la alin. (1).

Art. 13. – AZn vederea asigurA?rii condiA?iilor de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? AYi pentru prevenirea accidentelor de muncA? AYi a bolilor profesionale, angajatorii au urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? adopte, din faza de cercetare, proiectare AYi execuA?ie a construcA?iilor, a echipamentelor de muncA?, precum AYi de elaborare a tehnologiilor de fabricaA?ie, soluA?ii conforme prevederilor legale A�n vigoare privind securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?, prin a cA?ror aplicare sA? fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare AYi de A�mbolnA?vire profesionalA? a lucrA?torilor;

b) sA? A�ntocmeascA? un plan de prevenire AYi protecA?ie compus din mA?suri tehnice, sanitare, organizatorice AYi de altA? naturA?, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sA? A�l aplice corespunzA?tor condiA?iilor de muncA? specifice unitA?A?ii;

c) sA? obA?inA? autorizaA?ia de funcA?ionare din punctul de vedere al securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, A�nainte de A�nceperea oricA?rei activitA?A?i, conform prevederilor legale;

d) sA? stabileascA? pentru lucrA?tori, prin fiAYa postului, atribuA?iile AYi rA?spunderile ce le revin A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, corespunzA?tor funcA?iilor exercitate;

e) sA? elaboreze instrucA?iuni proprii, A�n spiritul prezentei legi, pentru completarea AYi/sau aplicarea reglementA?rilor de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA?, A?inA?nd seama de particularitA?A?ile activitA?A?ilor AYi ale locurilor de muncA? aflate A�n responsabilitatea lor;

f) sA? asigure AYi sA? controleze cunoaAYterea AYi aplicarea de cA?tre toA?i lucrA?torii a mA?surilor prevA?zute A�n planul de prevenire AYi de protecA?ie stabilit, precum AYi a prevederilor legale A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, prin lucrA?torii desemnaA?i, prin propria competenA?A? sau prin servicii externe;

g) sA? ia mA?suri pentru asigurarea de materiale necesare informA?rii AYi instruirii lucrA?torilor, cum ar fi afiAYe, pliante, filme AYi diafilme cu privire la securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?;

h) sA? asigure informarea fiecA?rei persoane, anterior angajA?rii A�n muncA?, asupra riscurilor la care aceasta este expusA? la locul de muncA?, precum AYi asupra mA?surilor de prevenire AYi de protecA?ie necesare;

i) sA? ia mA?suri pentru autorizarea exercitA?rii meseriilor AYi a profesiilor prevA?zute de legislaA?ia specificA?;

j) sA? angajeze numai persoane care, A�n urma examenului medical AYi, dupA? caz, a testA?rii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncA? pe care urmeazA? sA? o execute AYi sA? asigure controlul medical periodic AYi, dupA? caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajA?rii;

k) sA? A?inA? evidenA?a zonelor cu risc ridicat AYi specific prevA?zute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sA? asigure funcA?ionarea permanentA? AYi corectA? a sistemelor AYi dispozitivelor de protecA?ie, a aparaturii de mA?surA? AYi control, precum AYi a instalaA?iilor de captare, reA?inere AYi neutralizare a substanA?elor nocive degajate A�n desfA?AYurarea proceselor tehnologice;

m) sA? prezinte documentele AYi sA? dea relaA?iile solicitate de inspectorii de muncA? A�n timpul controlului sau al efectuA?rii cercetA?rii evenimentelor;

n) sA? asigure realizarea mA?surilor dispuse de inspectorii de muncA? cu prilejul vizitelor de control AYi al cercetA?rii evenimentelor;

o) sA? desemneze, la solicitarea inspectorului de muncA?, lucrA?torii care sA? participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) sA? nu modifice starea de fapt rezultatA? din producerea unui accident mortal sau colectiv, A�n afarA? de cazurile A�n care menA?inerea acestei stA?ri ar genera alte accidente ori ar periclita viaA?a accidentaA?ilor AYi a altor persoane;

q) sA? asigure echipamente de muncA? fA?rA? pericol pentru securitatea AYi sA?nA?tatea lucrA?torilor;

r) sA? asigure echipamente individuale de protecA?ie;

s) sA? acorde obligatoriu echipament individual de protecA?ie nou, A�n cazul degradA?rii sau al pierderii calitA?A?ilor de protecA?ie.

Art. 14. – AlimentaA?ia de protecA?ie se acordA? A�n mod obligatoriu AYi gratuit de cA?tre angajatori persoanelor care lucreazA? A�n condiA?ii de muncA? ce impun acest lucru AYi se stabileAYte prin contractul colectiv de muncA? AYi/sau contractul individual de muncA?.

Art. 15. – (1) Materialele igienico-sanitare se acordA? A�n mod obligatoriu AYi gratuit de cA?tre angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum AYi locurile de muncA? ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncA? AYi/sau contractul individual de muncA?.

SECA?IUNEA a 5-a
Informarea lucrA?torilor

Art. 16. – (1) A?inA?nd seama de mA?rimea A�ntreprinderii AYi/sau a unitA?A?ii, angajatorul trebuie sA? ia mA?suri corespunzA?toare, astfel A�ncA?t lucrA?torii AYi/sau reprezentanA?ii acestora sA? primeascA?, A�n conformitate cu prevederile legale, toate informaA?iile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA?, precum AYi mA?surile AYi activitA?A?ile de prevenire AYi protecA?ie atA?t la nivelul A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii, A�n general, cA?t AYi la nivelul fiecA?rui post de lucru AYi/sau fiecA?rei funcA?ii;

b) mA?surile luate A�n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) AYi (3).

(2) Angajatorul trebuie sA? ia mA?suri corespunzA?toare astfel A�ncA?t angajatorii lucrA?torilor din orice A�ntreprindere AYi/sau unitate exterioarA?, care desfA?AYoarA? activitA?A?i A�n A�ntreprinderea AYi/sau A�n unitatea sa, sA? primeascA? informaA?ii adecvate privind aspectele la care s-a fA?cut referire la alin. (1), care privesc aceAYti lucrA?tori.

Art. 17. – Angajatorul trebuie sA? ia mA?suri corespunzA?toare pentru ca lucrA?torii desemnaA?i sau reprezentanA?ii lucrA?torilor, cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor, A�n vederea A�ndeplinirii atribuA?iilor AYi A�n conformitate cu prevederile prezentei legi, sA? aibA? acces la:

a) evaluarea riscurilor AYi mA?surile de protecA?ie, prevA?zute la art. 12 alin. (1) lit. a) AYi b);

b) evidenA?a AYi rapoartele prevA?zute la art. 12 alin. (1) lit. c) AYi d);

c) informaA?ii privind mA?surile din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, precum AYi informaA?ii provenind de la instituA?iile de control AYi autoritA?A?ile competente A�n domeniu.

SECA?IUNEA a 6-a
Consultarea AYi participarea lucrA?torilor

Art. 18. – (1) Angajatorii consultA? lucrA?torii AYi/sau reprezentanA?ii lor AYi permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implicA?:

a) consultarea lucrA?torilor;

b) dreptul lucrA?torilor AYi/sau reprezentanA?ilor lor sA? facA? propuneri;

c) participarea echilibratA?.

(3) LucrA?torii AYi/sau reprezentanA?ii lucrA?torilor definiA?i la art. 5 lit. d) iau parte A�n mod echilibrat sau sunt consultaA?i A�n prealabil AYi A�n timp util de cA?tre angajator cu privire la:

a) orice mA?surA? care ar afecta semnificativ securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?;

b) desemnarea lucrA?torilor la care s-a fA?cut referire la art. 8 alin. (1) AYi la art. 10 alin. (2), precum AYi cu privire la activitA?A?ile la care s-a fA?cut referire la art. 8 alin. (1);

c) informaA?iile la care s-a fA?cut referire A�n art. 12 alin. (1), art. 16 AYi 17;

d) recurgerea, dupA? caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);

e) organizarea AYi planificarea instruirii prevA?zute la art. 20 AYi 21.

(4) ReprezentanA?ii lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor au dreptul sA? solicite angajatorului sA? ia mA?suri corespunzA?toare AYi sA? prezinte propuneri A�n acest sens, A�n scopul diminuA?rii riscurilor pentru lucrA?tori AYi/sau al eliminA?rii surselor de pericol.

(5) ReprezentanA?ii lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor sau lucrA?torii nu pot fi prejudiciaA?i din cauza activitA?A?ilor la care s-a fA?cut referire A�n alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie sA? acorde reprezentanA?ilor lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor un timp adecvat, fA?rA? diminuarea drepturilor salariale, AYi sA? le furnizeze mijloacele necesare pentru a-AYi putea exercita drepturile AYi atribuA?iile care decurg din prezenta lege.

(7) ReprezentanA?ii lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor AYi/sau lucrA?torii au dreptul sA? apeleze la autoritA?A?ile competente, A�n cazul A�n care considerA? cA? mA?surile adoptate AYi mijloacele utilizate de cA?tre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

(8) ReprezentanA?ilor lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor trebuie sA? li se acorde posibilitatea de a-AYi prezenta observaA?iile inspectorilor de muncA? AYi inspectorilor sanitari, A�n timpul vizitelor de control.

Art. 19. – AZn vederea realizA?rii prevederilor art. 16, 17 AYi ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se A�nfiinA?eazA?, se organizeazA? AYi funcA?ioneazA? comitete de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA?.

SECA?IUNEA a 7-a
Instruirea lucrA?torilor

Art. 20. – (1) Angajatorul trebuie sA? asigure condiA?ii pentru ca fiecare lucrA?tor sA? primeascA? o instruire suficientA? AYi adecvatA? A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, A�n special sub formA? de informaA?ii AYi instrucA?iuni de lucru, specifice locului de muncA? AYi postului sA?u:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncA? sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncA? sau a unor modificA?ri ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricA?rei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrA?ri speciale.

(2) Instruirea prevA?zutA? la alin. (1) trebuie sA? fie:

a) adaptatA? evoluA?iei riscurilor sau apariA?iei unor noi riscuri;

b) periodicA? AYi ori de cA?te ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura cA? lucrA?torii din A�ntreprinderi AYi/sau unitA?A?i din exterior, care desfA?AYoarA? activitA?A?i A�n A�ntreprinderea AYi/sau unitatea proprie, au primit instrucA?iuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA?, pe durata desfA?AYurA?rii activitA?A?ilor.

(4) ReprezentanA?ii lucrA?torilor cu rA?spunderi specifice A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? au dreptul la instruire corespunzA?toare.

Art. 21. – (1) Instruirea prevA?zutA? la art. 20 alin. (1), (2) AYi (4) nu poate fi realizatA? pe cheltuiala lucrA?torilor AYi/sau a reprezentanA?ilor acestora.

(2) Instruirea prevA?zutA? la art. 20 alin. (1) AYi (2) trebuie sA? se realizeze A�n timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prevA?zutA? la art. 20 alin. (4) trebuie sA? se efectueze A�n timpul programului de lucru, fie A�n interiorul, fie A�n afara A�ntreprinderii AYi/sau unitA?A?ii.

[sus]

CAPITOLUL IV
ObligaA?iile lucrA?torilor

Art. 22. – Fiecare lucrA?tor trebuie sA? A�AYi desfA?AYoare activitatea, A�n conformitate cu pregA?tirea AYi instruirea sa, precum AYi cu instrucA?iunile primite din partea angajatorului, astfel A�ncA?t sA? nu expunA? la pericol de accidentare sau A�mbolnA?vire profesionalA? atA?t propria persoanA?, cA?t AYi alte persoane care pot fi afectate de acA?iunile sau omisiunile sale A�n timpul procesului de muncA?.

Art. 23. – (1) AZn mod deosebit, A�n scopul realizA?rii obiectivelor prevA?zute la art. 22, lucrA?torii au urmA?toarele obligaA?ii:

a) sA? utilizeze corect maAYinile, aparatura, uneltele, substanA?ele periculoase, echipamentele de transport AYi alte mijloace de producA?ie;

b) sA? utilizeze corect echipamentul individual de protecA?ie acordat AYi, dupA? utilizare, sA? A�l A�napoieze sau sA? A�l punA? la locul destinat pentru pA?strare;

c) sA? nu procedeze la scoaterea din funcA?iune, la modificarea, schimbarea sau A�nlA?turarea arbitrarA? a dispozitivelor de securitate proprii, A�n special ale maAYinilor, aparaturii, uneltelor, instalaA?iilor tehnice AYi clA?dirilor, AYi sA? utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sA? comunice imediat angajatorului AYi/sau lucrA?torilor desemnaA?i orice situaA?ie de muncA? despre care au motive A�ntemeiate sA? o considere un pericol pentru securitatea AYi sA?nA?tatea lucrA?torilor, precum AYi orice deficienA?A? a sistemelor de protecA?ie;

e) sA? aducA? la cunoAYtinA?A? conducA?torului locului de muncA? AYi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoanA?;

f) sA? coopereze cu angajatorul AYi/sau cu lucrA?torii desemnaA?i, atA?t timp cA?t este necesar, pentru a face posibilA? realizarea oricA?ror mA?suri sau cerinA?e dispuse de cA?tre inspectorii de muncA? AYi inspectorii sanitari, pentru protecA?ia sA?nA?tA?A?ii AYi securitA?A?ii lucrA?torilor;

g) sA? coopereze, atA?t timp cA?t este necesar, cu angajatorul AYi/sau cu lucrA?torii desemnaA?i, pentru a permite angajatorului sA? se asigure cA? mediul de muncA? AYi condiA?iile de lucru sunt sigure AYi fA?rA? riscuri pentru securitate AYi sA?nA?tate, A�n domeniul sA?u de activitate;

h) sA? A�AYi A�nsuAYeascA? AYi sA? respecte prevederile legislaA?iei din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? AYi mA?surile de aplicare a acestora;

i) sA? dea relaA?iile solicitate de cA?tre inspectorii de muncA? AYi inspectorii sanitari.

(2) ObligaA?iile prevA?zute la alin. (1) se aplicA?, dupA? caz, AYi celorlalA?i participanA?i la procesul de muncA?, potrivit activitA?A?ilor pe care aceAYtia le desfA?AYoarA?.

[sus]

CAPITOLUL V
Supravegherea sA?nA?tA?A?ii

Art. 24. – MA?surile prin care se asigurA? supravegherea corespunzA?toare a sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor A�n funcA?ie de riscurile privind securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA? se stabilesc potrivit reglementA?rilor legale.

Art. 25. – (1) MA?surile prevA?zute la art. 24 vor fi stabilite astfel A�ncA?t fiecare lucrA?tor sA? poatA? beneficia de supravegherea sA?nA?tA?A?ii la intervale regulate.

(2) Supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor este asiguratA? prin medicii de medicinA? a muncii.

[sus]

CAPITOLUL VI
Comunicarea, cercetarea, A�nregistrarea AYi raportarea evenimentelor

SECA?IUNEA 1
Evenimente

Art. 26. – Orice eveniment, aAYa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de A�ndatA? angajatorului, de cA?tre conducA?torul locului de muncA? sau de orice altA? persoanA? care are cunoAYtinA?A? despre producerea acestuia.

Art. 27. – (1) Angajatorul are obligaA?ia sA? comunice evenimentele, de A�ndatA?, dupA? cum urmeazA?:

a) inspectoratelor teritoriale de muncA?, toate evenimentele aAYa cum sunt definite la art. 5 lit. f);

b) asigurA?torului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncA? AYi boli profesionale, cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporarA? de muncA?, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

c) organelor de urmA?rire penalA?, dupA? caz.

(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicinA? a muncii aflat A�ntr-o relaA?ie contractualA? cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boalA? profesionalA? sau legatA? de profesiune, depistatA? cu prilejul prestaA?iilor medicale.

(3) Semnalarea prevA?zutA? la alin. (2) se efectueazA? cA?tre autoritatea de sA?nA?tate publicA? teritorialA? sau a municipiului BucureAYti, de A�ndatA?, la constatarea cazului.

Art. 28. – AZn cazul accidentelor de circulaA?ie produse pe drumurile publice, A�n care printre victime sunt AYi persoane aflate A�n A�ndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliA?ie rutierA? competente vor trimite instituA?iilor AYi/sau persoanelor fizice/juridice prevA?zute la art. 29 alin. (1) lit. a) AYi b), A�n termen de 5 zile de la data solicitA?rii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faA?a locului.

Art. 29. – (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie AYi se efectueazA? dupA? cum urmeazA?:

a) de cA?tre angajator, A�n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporarA? de muncA?;

b) de cA?tre inspectoratele teritoriale de muncA?, A�n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentA? sau confirmatA?, deces, accidente colective, incidente periculoase, A�n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporarA? de muncA? lucrA?torilor la angajatorii persoane fizice, precum AYi A�n situaA?iile cu persoane date dispA?rute;

c) de cA?tre InspecA?ia Muncii, A�n cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de cA?tre autoritA?A?ile de sA?nA?tate publicA? teritoriale, respectiv a municipiului BucureAYti, A�n cazul suspiciunilor de boalA? profesionalA? AYi a bolilor legate de profesiune.

(2) Rezultatul cercetA?rii evenimentului se va consemna A�ntr-un proces-verbal.

(3) AZn caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituA?ia medico-legalA? competentA? este obligatA? sA? A�nainteze inspectoratului teritorial de muncA?, A�n termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legalA?.

SECA?IUNEA a 2-a
Accidente de muncA?

Art. 30. – (1) AZn sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de muncA?:

a) accidentul suferit de persoane aflate A�n vizitA? A�n A�ntreprindere AYi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care A�ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv A�n cadrul unor activitA?A?i culturale, sportive, A�n A?arA? sau A�n afara graniA?elor A?A?rii, A�n timpul AYi din cauza A�ndeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit A�n cadrul activitA?A?ilor culturalsportive organizate, A�n timpul AYi din cauza A�ndeplinirii acestor activitA?A?i;

d) accidentul suferit de orice persoanA?, ca urmare a unei acA?iuni A�ntreprinse din proprie iniA?iativA? pentru salvarea de vieA?i omeneAYti;

e) accidentul suferit de orice persoanA?, ca urmare a unei acA?iuni A�ntreprinse din proprie iniA?iativA? pentru prevenirea ori A�nlA?turarea unui pericol care ameninA?A? avutul public AYi privat;

f) accidentul cauzat de activitA?A?i care nu au legA?turA? cu procesul muncii, dacA? se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, A�n calitate de angajator, ori A�n alt loc de muncA? organizat de aceAYtia, A�n timpul programului de muncA?, AYi nu se datoreazA? culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, dacA? deplasarea s-a fA?cut A�n timpul AYi pe traseul normal de la domiciliul lucrA?torului la locul de muncA? organizat de angajator AYi invers;

h) accidentul suferit A�n timpul deplasA?rii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncA? sau de la un loc de muncA? la altul, pentru A�ndeplinirea unei sarcini de muncA?;

i) accidentul suferit A�n timpul deplasA?rii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este A�ncadratA? victima, ori de la orice alt loc de muncA? organizat de acestea, la o altA? persoanA? juridicA? sau fizicA?, pentru A�ndeplinirea sarcinilor de muncA?, pe durata normalA? de deplasare;

j) accidentul suferit A�nainte sau dupA? A�ncetarea lucrului, dacA? victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncA?, utilajul ori materialele, dacA? schimba A�mbrA?cA?mintea personalA?, echipamentul individual de protecA?ie sau orice alt echipament pus la dispoziA?ie de angajator, dacA? se afla A�n baie ori A�n spA?lA?tor sau dacA? se deplasa de la locul de muncA? la ieAYirea din A�ntreprindere sau unitate AYi invers;

k) accidentul suferit A�n timpul pauzelor regulamentare, dacA? acesta a avut loc A�n locuri organizate de angajator, precum AYi A�n timpul AYi pe traseul normal spre AYi de la aceste locuri;

l) accidentul suferit de lucrA?tori ai angajatorilor romA?ni sau de persoane fizice romA?ne, delegaA?i pentru A�ndeplinirea A�ndatoririlor de serviciu A�n afara graniA?elor A?A?rii, pe durata AYi traseul prevA?zute A�n documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul romA?n care efectueazA? lucrA?ri AYi servicii pe teritoriul altor A?A?ri, A�n baza unor contracte, convenA?ii sau A�n alte condiA?ii prevA?zute de lege, A�ncheiate de persoane juridice romA?ne cu parteneri strA?ini, A�n timpul AYi din cauza A�ndeplinirii A�ndatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeazA? cursuri de calificare, recalificare sau perfecA?ionare a pregA?tirii profesionale, A�n timpul AYi din cauza efectuA?rii activitA?A?ilor aferente stagiului de practicA?;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamitA?A?i naturale, cum ar fi furtunA?, viscol, cutremur, inundaA?ie, alunecA?ri de teren, trA?snet (electrocutare), dacA? victima se afla A�n timpul procesului de muncA? sau A�n A�ndeplinirea A�ndatoririlor de serviciu;

p) dispariA?ia unei persoane, A�n condiA?iile unui accident de muncA? AYi A�n A�mprejurA?ri care A�ndreptA?A?esc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoanA? aflatA? A�n A�ndeplinirea atribuA?iilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

(2) AZn situaA?iile menA?ionate la alin. (1) lit. g), h), i) AYi l), deplasarea trebuie sA? se facA? fA?rA? abateri nejustificate de la traseul normal AYi, de asemenea, transportul sA? se facA? A�n condiA?iile prevA?zute de reglementA?rile de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? sau de circulaA?ie A�n vigoare.

Art. 31. – Accidentele de muncA? se clasificA?, A�n raport cu urmA?rile produse AYi cu numA?rul persoanelor accidentate, A�n:

a) accidente care produc incapacitate temporarA? de muncA? de cel puA?in 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, cA?nd sunt accidentate cel puA?in 3 persoane A�n acelaAYi timp AYi din aceeaAYi cauzA?.

Art. 32. – (1) AZnregistrarea accidentului de muncA? se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(2) Accidentul de muncA? A�nregistrat de angajator se raporteazA? de cA?tre acesta la inspectoratul teritorial de muncA?, precum AYi la asigurA?tor, potrivit legii.

SECA?IUNEA a 3-a
Bolile profesionale

Art. 33. – AZn sensul prevederilor art. 5 lit. h), afecA?iunile suferite de elevi AYi studenA?i A�n timpul efectuA?rii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.

Art. 34. – (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie AYi se face de cA?tre medicii din cadrul autoritA?A?ilor de sA?nA?tate publicA? teritoriale AYi a municipiului BucureAYti.

(2) Cercetarea cauzelor A�mbolnA?virilor profesionale, A�n vederea confirmA?rii sau infirmA?rii lor, precum AYi stabilirea de mA?suri pentru prevenirea altor A�mbolnA?viri se fac de cA?tre specialiAYtii autoritA?A?ilor de sA?nA?tate publicA? teritoriale, A�n colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncA?.

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteazA? lunar de cA?tre autoritatea de sA?nA?tate publicA? teritorialA? AYi a municipiului BucureAYti la Centrul naA?ional de coordonare metodologicA? AYi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de SA?nA?tate PublicA? BucureAYti, la Centrul de Calcul AYi StatisticA? SanitarA? BucureAYti, precum AYi la structurile teritoriale ale asigurA?torului stabilit conform legii.

(5) IntoxicaA?ia acutA? profesionalA? se declarA?, se cerceteazA? AYi se A�nregistreazA? atA?t ca boalA? profesionalA?, cA?t AYi ca accident de muncA?.

[sus]

CAPITOLUL VII
Grupuri sensibile la riscuri

Art. 35. – Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care alA?pteazA?, tinerii, precum AYi persoanele cu dizabilitA?A?i, trebuie protejate A�mpotriva pericolelor care le afecteazA? A�n mod specific.

Art. 36. – Angajatorii au obligaA?ia sA? amenajeze locurile de muncA? A?inA?nd seama de prezenA?a grupurilor sensibile la riscuri specifice.

[sus]

CAPITOLUL VIII
InfracA?iuni

Art. 37. – (1) Neluarea vreuneia dintre mA?surile legale de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? de cA?tre persoana care avea A�ndatorirea de a lua aceste mA?suri, dacA? se creeazA? un pericol grav AYi iminent de producere a unui accident de muncA? sau de A�mbolnA?vire profesionalA?, constituie infracA?iune AYi se pedepseAYte cu A�nchisoare de la un an la 2 ani sau cu amendA?.

(2) DacA? fapta prevA?zutA? la alin. (1) a produs consecinA?e deosebite, pedeapsa este A�nchisoarea de la un an la 3 ani sau amendA?.

(3) Fapta prevA?zutA? la alin. (1) sA?vA?rAYitA? din culpA? se pedepseAYte cu A�nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendA?, iar fapta prevA?zutA? la alin. (2) sA?vA?rAYitA? din culpA? se pedepseAYte cu A�nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amendA?.

Art. 38. – (1) Nerespectarea de cA?tre orice persoanA? a obligaA?iilor AYi a mA?surilor stabilite cu privire la securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?, dacA? prin aceasta se creeazA? un pericol grav AYi iminent de producere a unui accident de muncA? sau de A�mbolnA?vire profesionalA?, constituie infracA?iune AYi se pedepseAYte cu A�nchisoare de la un an la 2 ani sau cu amendA?.

(2) DacA? fapta prevA?zutA? A�n alin. (1) a produs consecinA?e deosebite, pedeapsa este A�nchisoarea de la un an la 3 ani sau amendA?.

(3) DacA? nerespectarea constA? A�n repunerea A�n funcA?iune a instalaA?iilor, maAYinilor AYi utilajelor, anterior eliminA?rii tuturor deficienA?elor pentru care s-a luat mA?sura opririi lor, pedeapsa este A�nchisoarea de la un an la 2 ani sau amendA?.

(4) Faptele prevA?zute la alin. (1) AYi (3) sA?vA?rAYite din culpA? se pedepsesc cu A�nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendA?, iar fapta prevA?zutA? la alin. (2) sA?vA?rAYitA? din culpA? se pedepseAYte cu A�nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amendA?.

[sus]

CAPITOLUL IX
ContravenA?ii

Art. 39. – (1) Constituie contravenA?ii faptele sA?vA?rAYite de angajatorii aflaA?i A�n una dintre situaA?iile prevA?zute de prezenta lege.

(2) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 5.000 lei la 10.000 lei A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 13 lit. b), c), p) AYi r).

(3) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 3.000 lei la 10.000 lei A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 13 lit. n).

(4) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 4.000 lei la 8.000 lei A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 12 alin. (1) lit. a) AYi b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) AYi o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) AYi ale art. 32 alin. (2).

(5) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 3.500 lei la 7.000 lei A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) AYi (3), art. 13 lit. q) AYi s) AYi ale art. 27 alin. (1) lit. a) AYi b).

(6) Constituie contravenA?ii AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 3.000 lei la 6.000 lei urmA?toarele fapte:

a) A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 AYi 16;

b) A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 14, 15 AYi ale art. 34 alin. (1).

(7) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 2.500 lei la 5.000 lei A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 11 alin. (2) AYi (4), ale art. 17, 19 AYi 21.

(8) Constituie contravenA?ii AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 2.000 lei la 4.000 lei urmA?toarele fapte:

a) A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 12 alin. (1) lit. c) AYi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) AYi (6) AYi ale art. 36;

b) A�ncA?lcarea dispoziA?iilor art. 34 alin. (5).

(9) Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementA?rilor de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanA?elor ori preparatelor chimice periculoase AYi a deAYeurilor rezultate;

b) prevenirea prezenA?ei peste limitele maxime admise a agenA?ilor chimici, fizici sau biologici, precum AYi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea A�n exploatare sau repunerea A�n funcA?iune, parA?ialA? ori totalA?, a construcA?iilor, echipamentelor de muncA? noi sau reparate, precum AYi pentru aplicarea proceselor tehnologice;

d) A�ntocmirea AYi respectarea documentaA?iilor tehnice pentru executarea lucrA?rilor care necesitA? mA?suri speciale de siguranA?A?;

e) folosirea surselor de foc deschis AYi fumatul la locurile de muncA? unde acestea sunt interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, A�ntreA?inerea AYi repararea instalaA?iilor AYi a echipamentelor electrice, precum AYi pentru prevenirea efectelor electricitA?A?ii statice AYi ale descA?rcA?rilor atmosferice;

g) asigurarea AYi folosirea instalaA?iilor electrice de construcA?ie adecvate la locurile de muncA? unde existA? pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electricA? a echipamentelor de muncA?;

i) transportul, manipularea AYi depozitarea echipamentelor de muncA?, materialelor AYi produselor;

j) delimitarea, A�ngrA?direa AYi semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate AYi/sau de sA?nA?tate la locul de muncA?;

l) asigurarea exploatA?rii fA?rA? pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaA?iilor mecanice sub presiune AYi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulA? fluide sub presiune AYi a altor asemenea echipamente de muncA?;

m) utilizarea, A�ntreA?inerea, revizia AYi repararea periodicA? a echipamentelor de muncA?;

n) asigurarea, marcarea AYi A�ntreA?inerea cA?ilor de acces AYi de circulaA?ie;

o) asigurarea iluminatului de siguranA?A?;

p) organizarea activitA?A?ii de pA?strare, A�ntreA?inere AYi denocivizare a echipamentului individual de protecA?ie;

q) A�ntocmirea documentelor de urmA?rire a parametrilor funcA?ionali ai echipamentelor de muncA? AYi a rapoartelor de serviciu pentru instalaA?iile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minierA?, execuA?ia, exploatarea AYi A�ntreA?inerea lucrA?rilor miniere, realizarea AYi funcA?ionarea sistemului de aeraj, corespunzA?tor clasificA?rii minelor din punctul de vedere al emanaA?iilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de muncA? pentru lucrul la A�nA?lA?ime, A�n spaA?ii A�nchise AYi A�n condiA?ii de izolare.

Art. 40. – Constituie contravenA?ie AYi se sancA?ioneazA? cu amendA? de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de cA?tre serviciile externe a raportului semestrial de activitate.

Art. 41. – SancA?iunile contravenA?ionale prevA?zute la art. 39 alin. (2)-(9) AYi la art. 40 se aplicA? angajatorilor.

Art. 42. – (1) Constatarea contravenA?iilor AYi aplicarea amenzilor prevA?zute la art. 39 alin. (2)-(9) AYi la art. 40 se fac de cA?tre inspectorii de muncA?.

(2) Constatarea contravenA?iilor AYi aplicarea amenzilor prevA?zute la art. 39 alin. (6) lit. b) AYi alin. (8) lit. b) se fac AYi de cA?tre inspectorii sanitari din cadrul Ministerului SA?nA?tA?A?ii Publice AYi al unitA?A?ilor subordonate.

(3) AZn caz de constatare a unei situaA?ii care se A�ncadreazA? A�n prevederile art. 37 AYi 38, inspectorii prevA?zuA?i la alin. (1) AYi (2) vor sesiza de A�ndatA? organele de urmA?rire penalA? competente, potrivit legii.

Art. 43. – (1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) AYi ale art. 40 se completeazA? cu dispoziA?iile OrdonanA?ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenA?iilor, aprobatA? cu modificA?ri AYi completA?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau A�n termen de cel mult 48 de ore de la data A�ncheierii procesului-verbal ori, dupA? caz, de la data comunicA?rii acestuia jumA?tate din minimul amenzii prevA?zute de lege, corespunzA?tor faptei pentru care a fost sancA?ionat, inspectorul de muncA? fA?cA?nd menA?iune despre aceastA? posibilitate A�n procesul-verbal.

Art. 44. – Angajatorii rA?spund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncA? sau bolilor profesionale, A�n mA?sura A�n care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaA?iile asigurA?rilor sociale de stat.

[sus]

CAPITOLUL X
AutoritA?A?i competente AYi instituA?ii cu atribuA?ii A�n domeniu

Art. 45. – (1) Ministerul Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei este autoritatea competentA? A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

(2) Principalele atribuA?ii ale Ministerului Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei A�n acest domeniu sunt urmA?toarele:

a) elaboreazA? politica AYi strategia naA?ionalA? A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, A�n colaborare cu Ministerul SA?nA?tA?A?ii Publice AYi prin consultarea cu alte instituA?ii cu atribuA?ii A�n domeniu;

b) elaboreazA? proiecte de acte normative A�n vederea implementA?rii unitare a strategiei naA?ionale AYi a acquis-ului comunitar din domeniu;

c) avizeazA? reglementA?rile cu implicaA?ii A�n domeniu iniA?iate de alte instituA?ii, potrivit legii, AYi participA?, dupA? caz, la elaborarea unor astfel de reglementA?ri;

d) monitorizeazA? aplicarea legislaA?iei pe baza datelor, a informaA?iilor AYi a propunerilor transmise de instituA?iile aflate A�n subordine sau coordonare, precum AYi ale celor cu care colaboreazA? A�n desfA?AYurarea activitA?A?ii;

e) abiliteazA? persoane juridice AYi fizice pentru a presta servicii de protecA?ie AYi prevenire A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?, denumite A�n prezenta lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4);

f) recunoaAYte, desemneazA?, notificA? AYi supravegheazA? laboratoare de A�ncercA?ri, precum AYi organisme din domeniul sA?u de competenA?A?, A�n condiA?iile legii;

g) coordoneazA?, A�n colaborare cu Ministerul EducaA?iei AYi CercetA?rii, elaborarea programelor de cercetare de interes naA?ional A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?;

h) organizeazA?, A�mpreunA? cu Ministerul EducaA?iei AYi CercetA?rii, activitatea de pregA?tire generalA? AYi/sau de specialitate A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? pentru instituA?iile de A�nvA?A?A?mA?nt;

i) desfA?AYoarA? activitA?A?i de informare-documentare, potrivit legii;

j) avizeazA? materiale de informare AYi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broAYuri, pliante, afiAYe elaborate de alte persoane juridice sau fizice, A�n sensul asigurA?rii concordanA?ei mesajelor pe care acestea le conA?in cu prevederile legislaA?iei A�n vigoare;

k) reprezintA? statul A�n relaA?iile internaA?ionale din domeniul sA?u de competenA?A?.

Art. 46. – (1) Ministerul SA?nA?tA?A?ii Publice, ca organ de specialitate al administraA?iei publice centrale, este autoritatea centralA? A�n domeniul asistenA?ei de sA?nA?tate publicA?.

(2) Ministerul SA?nA?tA?A?ii Publice A�ndeplineAYte, A�n principal, urmA?toarele atribuA?ii A�n domeniul sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor la locul de muncA?:

a) coordoneazA? activitatea de medicinA? a muncii la nivel naA?ional;

b) elaboreazA? sau avizeazA? reglementA?ri pentru protecA?ia sA?nA?tA?A?ii A�n relaA?ie cu mediul de muncA?, pentru promovarea sA?nA?tA?A?ii la locul de muncA?, precum AYi pentru medicina muncii;

c) supravegheazA? starea de sA?nA?tate a lucrA?torilor;

d) asigurA? formarea AYi perfecA?ionarea profesionalA? A�n domeniul medicinei muncii;

e) coordoneazA? activitatea de cercetare, declarare, A�nregistrare AYi evidenA?A? a bolilor profesionale AYi a celor legate de profesiune;

f) autorizeazA?/avizeazA? AYi controleazA? calitatea serviciilor medicale acordate lucrA?torilor la locul de muncA?;

g) colaboreazA? cu alte instituA?ii implicate A�n activitA?A?i cu impact asupra sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor;

h) A�ndeplineAYte AYi alte atribuA?ii, conform competenA?elor sale A�n domeniu, reglementate prin legi speciale.

Art. 47. – (1) InspecA?ia Muncii reprezintA? autoritatea competentA? A�n ceea ce priveAYte controlul aplicA?rii legislaA?iei referitoare la securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?.

(2) InstituA?ia prevA?zutA? la alin. (1) controleazA? modul A�n care se aplicA? legislaA?ia naA?ionalA? din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? la toate persoanele fizice AYi juridice din sectoarele prevA?zute la art. 3 alin. (1), cu excepA?ia celor prevA?zute la art. 50 alin. (1) AYi (2), AYi are, A�n principal, urmA?toarele atribuA?ii:

a) controleazA? realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;

b) solicitA? mA?surA?tori AYi determinA?ri, examineazA? probe de produse AYi de materiale A�n unitA?A?i AYi A�n afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaA?ii de pericol;

c) dispune sistarea activitA?A?ii sau scoaterea din funcA?iune a echipamentelor de muncA?, A�n cazul A�n care constatA? o stare de pericol grav AYi iminent de accidentare sau de A�mbolnA?vire profesionalA? AYi sesizeazA?, dupA? caz, organele de urmA?rire penalA?;

d) cerceteazA? evenimentele conform competenA?elor, avizeazA? cercetarea, stabileAYte sau confirmA? caracterul accidentelor;

e) coordoneazA?, A�n colaborare cu Institutul NaA?ional de StatisticA? AYi cu celelalte instituA?ii implicate, dupA? caz, sistemul de raportare AYi evidenA?A? a accidentelor de muncA? AYi a incidentelor, iar, A�n colaborare cu Ministerul SA?nA?tA?A?ii Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie;

f) analizeazA? activitatea serviciilor externe prevA?zute la art. 8 alin. (4) AYi propune retragerea abilitA?rii, dupA? caz;

g) raporteazA? Ministerului Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei situaA?iile deosebite care necesitA? A�mbunA?tA?A?irea reglementA?rilor din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?;

h) furnizeazA? informaA?ii celor interesaA?i despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaA?iei din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

Art. 48. – (1) AsigurA?torul, stabilit de lege, reprezintA? autoritatea competentA? A�n domeniul asigurA?rii pentru accidente de muncA? AYi boli profesionale.

(2) InstituA?ia prevA?zutA? la alin. (1) are atribuA?ii pentru:

a) sprijinirea activitA?A?ii de prevenire A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? a angajatorilor;

b) reabilitarea medicalA? AYi, dupA? caz, psihologicA?, precum AYi compensarea victimelor accidentelor de muncA? AYi ale bolilor profesionale;

c) raportarea cA?tre Ministerul Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei a situaA?iilor deosebite care necesitA? A�mbunA?tA?A?irea reglementA?rilor din domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?.

Art. 49. – Institutul NaA?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru ProtecA?ia Muncii fundamenteazA? AYtiinA?ific mA?surile de A�mbunA?tA?A?ire a activitA?A?ii de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? AYi promoveazA? politica stabilitA? pentru acest domeniu.

Art. 50. – (1) Ministerul ApA?rA?rii NaA?ionale, structurile militare AYi structurile A�n care A�AYi desfA?AYoarA? activitatea funcA?ionari publici cu statut special din cadrul Ministerului AdministraA?iei AYi Internelor, DirecA?ia GeneralA? a Penitenciarelor din cadrul Ministerului JustiA?iei, Serviciul RomA?n de InformaA?ii, Serviciul de InformaA?ii Externe, Serviciul de ProtecA?ie AYi PazA?, Serviciul de TelecomunicaA?ii Speciale, precum AYi Comisia NaA?ionalA? pentru Controlul ActivitA?A?ilor Nucleare organizeazA?, coordoneazA? AYi controleazA? activitatea de securitate AYi sA?nA?tate A�n muncA? din unitA?A?ile lor, prin serviciile de prevenire AYi protecA?ie create sau desemnate de cA?tre aceste instituA?ii, A�n scopul aplicA?rii prevederilor prezentei legi.

(2) Cercetarea, A�nregistrarea AYi evidenA?a accidentelor de muncA? AYi a bolilor profesionale produse A�n unitA?A?ile din subordinea instituA?iilor prevA?zute la alin. (1) se efectueazA? de organele proprii ale acestora.

(3) InstituA?iile prevA?zute la alin. (1) pot elabora reglementA?ri proprii pentru aplicarea prezentei legi, A�n completarea celor existente la nivel naA?ional.

[sus]

CAPITOLUL XI
DispoziA?ii finale

Art. 51. – (1) Se aprobA? prin hotA?rA?re a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei, urmA?toarele acte normative:

a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;

b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea AYi sA?nA?tatea A�n muncA?.

(2) AZn aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implementA?rii AYi/sau adaptA?rii situaA?iilor existente la cerinA?ele prezentei legi.

Art. 52. – (1) ActivitA?A?ile de interes naA?ional A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? AYi sursele de acoperire a cheltuielilor necesare A�n vederea realizA?rii acestora se aprobA? prin hotA?rA?re a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, SolidaritA?A?ii Sociale AYi Familiei.

(2) ActivitA?A?ile de interes naA?ional privind cercetarea AYtiinA?ificA? A�n domeniul securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA? se finanA?eazA? din fondurile prevA?zute pentru acestea, potrivit legii.

Art. 53. – (1) Prezenta lege intrA? A�n vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrA?rii A�n vigoare a prezentei legi se abrogA? Legea protecA?iei muncii nr. 90/1996, republicatA? A�n Monitorul Oficial al RomA?niei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea AYi A�ntreA?inerea instalaA?iilor, utilajelor AYi maAYinilor, A�ntA?rirea ordinii AYi disciplinei A�n muncA? A�n unitA?A?ile cu foc continuu sau care au instalaA?ii cu grad ridicat de pericol A�n exploatare, republicat A�n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum AYi orice alte dispoziA?ii contrare.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de mA?suri pentru promovarea A�mbunA?tA?A?irii securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor la locul de muncA?, publicatA? A�n Jurnalul Oficial al ComunitA?A?ilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

 

AceastA? lege a fost adoptatA? de Parlamentul RomA?niei, cu respectarea prevederilor art. 75 AYi ale art. 76 alin. (1) din ConstituA?ia RomA?niei, republicatA?.

 

PREAzEDINTELE CAMEREI DEPUTAA?ILOR:A�BOGDAN OLTEANU

PREAzEDINTELE SENATULUI:A�NICOLAE VA�CA�ROIU

Nr. 319 BucureAYti, 14 iulie 2006.